I’m moving

Those of you that have been following my blog (and my ventures) for a while know that the blog has been unusually quiet. I’ve had my thinking hat on and have been hibernating for a while. I just couldn’t make up my mind on what should happen with the blog. I did think about closing it for good, but then that would be a shame as I’ve been blogging for many years and there’s lot of history on here. But the fact is that the blog was turning more and more into a shop blog, which is natural since the shop Knit with attitude has become such a major part of my life, but it didn’t feel quite honest being a professional blog pretending to be a personal blog. So I have decided to create a business blog and keep it personal over there instead. This blog will stay online, at least for now, but all future posts will happen on the new blog. Please come with me to The world according to MayaB over at Knit with attitude.

 

No, I’m still here…

… I’ve just been busy, knitting.

This is the Stockholm Scarf by the gorgeous Julie Crawford, you’ll find the pattern as a free download over at her inspiring blog Knitted Bliss. The pattern is really easy to memorise so this goes like a breeze, because of the amount of stitches needed each round takes forever to complete, so this project is perfect for “in front of the TV”-knitting.

I did the scarf on 5mm needles, which were more suitable for Fyberspates Scrumptious DK, which I chose to use, and I reduced the repeats to a total of 15.

 

Come in, have a look…

Phew… it’s done! The last few weeks have been nothing less than a triple marathon, at least, trying to get everything sorted and ready for our deadline, which we were determined to keep. And finally, we were able to invite to our grand opening (even though we finished that last coat painting the ceiling the very same morning). There’s a lovely blog post about our opening night over at Little Scandinavian, pop over and have a read. As I’ve mentioned earlier my shop, Knit with attitude, is now sharing premises with Of Cabbages & Kings, and as you can see, you’re bound to find something you like in here! So, yes we’re open, and life can finally go back to normal.

Puh… det er ferdig! De siste ukene har vært intet mindre enn ett trippelmaraton i forsøket på å rekke vår egen deadline. Til slutt kunne vi endelig invitere til åpningsfest (riktignok etter at vi malte ferdig siste strøket i taket samme morgen). Det er en kjempefin bloggpost fra åpningskvelden inne på Little Scandinavian, så ta deg en tur dit for å lese. Jeg nøyer meg med en aldri så liten fotokavalkade denne gang. Som jeg har nevnt tidligere så deler jeg nå lokale med Of Cabbages & Kings, og som du kan se, man er rett og slett nødt til å finne noe man liker her hos oss. Så, ja nå er vi åpne, og livet kan endelig gå tilbake til normalen.

 

What’s going on?

Well, we scraped through layers of chipboard and paint to reveal the concrete walls in the back room.

Vel, vi har skrapa gjennom lag på lag med spon og maling for å få frem betongveggene i bakrommet.

And we scraped the floor as well, removing really old and horrible tiled vinyl flooring.

Og vi skrapa gulvet også, for å fjerne et eldgammelt og istykkerslitt vinylgulv.

The floor was laid.

Gulvet ble lagt.

The steps boxed.

Trappa har fått ny kledning.

Shelves in progress.

Hyller er underveis.

And yes, then we decided to tear down the back room ceiling.

Og ja, så bestemte vi oss for å rive taket i bakrommet.

 

Blank canvas

Ten months ago, my lovely friend Jessica and I came up with this great idea. Like me, Jessica runs her own business, Of Cabbages & Kings, and like me she had a tiny little shop. We were discussing how our small premises had been good starting points, but how they now limited the expansion of our businesses, we both felt that we’d reached a saturation point and the need for more space was rather crucial for us to be able to keep growing. But moving locations isn’t that easy when you are a small independent business. The prices for bigger premises, especially if you’re hoping for a High Street location are extremely high, and very difficult to manage if you’re tiny and not prepared to drown yourself completely in debts. So we came up with this plan, to share premises. Running our two separate businesses under the same roof, meant that we could increase our space, and at the same time keep our expenses low.

For ti måneder siden, kom min gode venninne Jessica og jeg opp med en genial idé. Lik som meg, driver Jessica sin egen lille butikk, Of Cabbages & Kings. Vi diskuterte hvordan våre små lokaler hadde vært gode utgangspunkt, men hvordan de nå begrenset muligheten til å utvide. Vi følte begge at vi hadde nådd metningspunktet og at vi trengte mer plass for å kunne fortsette å vokse. Men det å flytte lokale er ikke lett når man er bittesmå bedrifter, leieprisene er skyhøye, i hvert fall hvis man håper på en butikk i en hovedgate, og det er vanskelig å håndtere utgiftene hvis man ikke er forberedt på å drukne seg selv i lån. Så vi kom opp med denne planen om å dele lokale. Det å drive våre to uavhengige butikker under samme tak, betød at vi kunne få mye mer plass, og samtidig holde utgiftene våre lave.

No, it’s no spelling mistake, we came up with this idea TEN months ago, and this is how long it has taken put our plan into action. We had every single hick up you can think about, and we got completely tangled up in bureaucracy, paper work, solicitors and agents. It’s been an agonizing process, which also forced us to close up our shops over the summer, and of course even more delays before we finally got in. But we’re in! And we will open as quickly as possible, but as you can see there is plenty of work to be done. I’ll keep you posted on the progress, but for now, have a look at our blank canvas, which we plan to make into the prettiest shop ever!

Nei, det er ingen skrivefeil, vi fikk denne idéen for TI måneder siden, og dette er hvor lang tid det har tatt oss å sette planen ut i live. Vi har hatt hvert eneste problem du kan tenke deg, og vi ble fullstendig viklet inn i papirarbeid, byråkrati, advokater og agenter. De har vært en pinefull prosess, som også tvang oss til å stenge de eksisterende butikkene over sommeren, og som selvfølgelig ga enda flere forsinkelser før vi endelig kom oss inn. Men nå er vi inne! Og vi vil åpne så fort som overhode mulig, men som dere kan se det er mengder av arbeid som står igjen. Jeg skal holdere dere oppdatert på fremgangen, men for nå, ta en titt på vårt blanke lerret, som vi planlegger å gjøre om til den flotteste butikken noensinne!

 

Our House

So it is that time of the year again where the blog has been dead quiet a while and I’m about to tell you what I’ve been up to this summer.

Da er det den tiden på året igjen, hvor bloggen har vært stille en lang stund og jeg er i ferd med å fortelle hva jeg har gjort i løpet av sommerferien.

Don’t be fooled by the idyllic picture. It is just for showing off. This was taken the one sunny day we had on our trip to Norway this year, if fact that was the one and only day I wore my newly bought swimming suit throughout our holiday. So in stead of the usual photo round-up about where I’ve been and what I’ve done I thought I would tell you guys about our summer house on a tiny island in the middle of Norway.

Obligatorisk idyllisk lurebilde. Dette ble tatt den ene soldagen vi hadde på årets tur til Norge, faktisk så er det den eneste dagen jeg fikk brukt min nyinnkjøpte badedrakt i løpet av hele ferien! Så i stedet for den vanlige fotosamlingen for å vise hvor jeg har vært og hva jeg har gjort så tenkte jeg at jeg kunne fortelle litt om sommerhuset vårt ytterst på den nøgne ø.

The house was built in 1914 by my husband’s great granduncle and -aunt, and was the main building of their small farm. In 1948 the farm was taken over by their son and his wife, and they continued running the farm together, in addition my husband’s granduncle was working as a fisherman. The house contains a lot of memories from this time, there are several photos of fishing boats and of the granduncle together with his crew, I tried to take some pictures of the photos but unfortunately they didn’t come out very well. However I did manage to take a picture of a photo of the house it self, I’m not sure when this was taken, but the house looks pretty much like this today. At the beginning of the 1960ies the granduncle and grandaunt moved to the nearest city, but continued to use the house as a holiday retreat. After her husband died it was the grandaunt and her brother who kept spending their week ends and holidays in this house maintaining and taking care of the building, until they passed it on to my husband and his brother, a few years ago.
When we took over the house it was completely filled up after long lives spent there. Our time spent in the house has mainly been focused on trying to make it our own, and when two families with five children all in all are supposed to use it we need room, so there has been a lot of clearing out. But as soon as we got rid of something, more and more treasures appeared. After living in London for a while I have witnessed the enormous hype of the “Scandi Retro Design”, but not until this summer did it occur to us that we are practically living in a Retro fantast’s wet dream! And so I though I would show off some of the interior in our house, and having no knowledge of these items my self (except from that I think they are mighty pretty) I would really appreciate if some of you with know how could leave me a comment telling me if you know anything about them. So sort of a picture round up this year as well.

Huset ble bygd i 1914 av min svigerfars grandonkel og grandtante, og var hovedbygningen på småbruket deres. I 1948 var det deres sønn og hans kone som tok over driften av bruket, i tillegg til at han arbeidet som fisker. Huset inneholder en rekke minner fra denne tida, det er flere bilder av fiskeskøyter og min manns grandonkel sammen med arbeidskameratene sine. Jeg prøvde å ta bilder av disse fotografiene men resultatet ble ikke særlig bra. Derimot så fikk jeg tatt et bilde av et fotografi av selve huset, jeg er ikke sikker på når dette ble tatt, men det er ganske likt slik som huset står i dag. På begynnelsen av 60-tallet flyttet min manns grandonkel og grandtante til byen, og de brukte nå huset som feriehus. Etter at hennes mann døde, fortsatte grandtanten og hennes bror å tilbringe ferier og helger her ute med vedlikehold og omtanke for det gamle huset, fram til de igjen ga det videre til min mann og hans bror for noen år siden.
Da vi tok over huset var det fullstendig fylt opp etter lange liv tilbrakt der. Den tida vi har brukt i huset har så langt gått med til prøve å gjøre det til “vårt eget”, vi er tross alt to familier med fem barn til sammen så da trengs det plass. Men etter hvert som vi kvittet oss med noe dukket flere og flere skatter opp. Etter å ha bodd i London ei stund har jeg fått med meg den enorme trenden rundt “Scandi Retro Design”, men ikke før i sommer gikk det opp for oss at vi bor jo i en retrofantasts våte drøm! Så derfor tenkte jeg at jeg ville vise frem noe av interiøret i huset vårt, og siden jeg ikke vet noe om disse tingene i det hele tatt (bortsett fra at jeg syns at de er fine) så hadde jeg satt stor pris på om noen av dere som kan noe om skandinavisk design og kanskje vet noe om disse tingene kunne legge igjen kommentarer til meg her. Så en slags fotosamling blir det jo allikevel.

Our hallway furniture. The lamp, shoe brush, mirror and dresser look like they all belong together as parts of a set, all in teak.

Gangmøblene. Lampa, skobørsten, speilet og kommoden ser ut som om de hører sammen i et sett, alt sammen er i teak.

Our seating area. Everything wood is teak, it doesn’t show really well in this picture but the tabletop is made of four rectangles making laid so that the three rings form a diamond shape. The table also has two sliding plates hidden under the main top, which is used to extend the size of the tabletop. The fabric and trimmings on the chair and sofa are original.

Sittegruppa. Alt tre er teak, det vises ikke særlig godt på dette bildet med bordplata består av fire rektangler som er lagt slik at åreringene vises i et rutemønster. Bordet har også to skyveplater gjemt under bordplata som brukes til å forlenge bordet. Tekstil og dekor er orginalt.

We have several of shelving modules like these, again all in teak, with cabinets and without, and plenty of shelves to go with them.

Vi har flere av disse reolmodulene, igjen så er alt i teak, med skap og uten, og mange tilhørende hyller.

Now, I know what this item is. It is the stereo receiver I got for my husband as a birthday gift some years ago. I tell you; this is not your “everyday” receiver, this is a Sølvsuper 11! These were made by Tandbergs Radiofabrikk (Tandberg’s Radio Factory) in 1971 and are apparently one of the best receivers ever made. The exterior is teak and aluminium. To this day the sound is amazing!!!

Nå, denne vet jeg hva er. Det er stereo forsterkeren jeg ga mannen min i bursdagsgave for noen år siden. Og la meg fortelle deg at dette er ikke en hvilken som helst forsterker, det er en Sølvsuper 11! Disse ble laget av Tandbergs Radiofabrikk i 1971, og er visstnok en av de beste forsterkerne som er laget. Eksteriøret er i teak og aluminium. Lyden er fremdeles fortreffelig!!!

A few of my favourite items! The iron is heated by heating the rock in a stove before placing it inside. This must be really really old huh?

Et par av mine favorittsaker! Strykejernet varmes opp ved å legge steinen i ovnen før man så legger det inn i strykejernet. Dette må jo bare være steingammelt?

This tableware has coffee cups, saucers and plates (picture is missing the saucer). I’m really curious on these, as the stamp on the back says nothing but that they are made by Porsgrunds Porselænsfabrik (Porsgrund Porcelain Factory), no year or specifics or nothing.

Dette serviset består av kaffekopper, tefat og fat (på bildet er ikke tefatet med). Dette er jeg virkelig nysgjerrig på, stempelet bak avslører ingenting bortsett fra at serviset er laget av Porsgrund Porselænsfabrik, ikke noe årstall eller andre spesifikasjoner.

Another tableware, this has plates and dinner plates. I believe these are from France, any thoughts?

Enda ett servise, dette består av fat og middagstallerkener. Jeg tror disse er fra Frankrike, noen som har peiling?

The stamp on the back of the French tableware.

Stempelet bak på der franske serviset.

Nothing knitting related in this blog entry I’m afraid, in fact I gave my self a knitting prohibition this holiday, my sore shoulders really needed a break. But one of the treasures we found that I was most excited about, and I guess all you fibre enthusiasts will join me on this one, was this wool blanket, and we have several of it’s kind. Again I have no idea of when it is from, but I’m really impressed by the colours wondering what they used to dye the wool, the colour hasn’t faded at all through the years.

Ikke noe strikkerelatert i dette blogginnlegget er jeg redd for, faktisk så ga jeg meg selv strikkeforbud hele ferien, de såre skuldrene mine fortjente virkelig en lengre pause. Men en av de skattene vi fant som jeg er mest begeistret over, og jeg tror nok andre fiberentusiaster også vil “ta” denne, er dette ullteppet og vi har flere av samme slag. Igjen så har jeg virkelig ingen anelse om når det er laget, men jeg er virkelig imponert over fargene og lurer på hva de brukte for å farge ulla, fargen har ikke falmet gjennom årenes løp.

An old Singer sowing machine (non-electric, handle driven). I guess if I looked for it I would find one of those small plates somewhere telling me the production year and item number, but I didn’t, maybe some of you knows only by looking at it?

En gammel sveivdrevet Singer symaskin. Hvis jeg hadde lett litt regner jeg med at jeg hadde funnet ei sånn lita plate med opplysninger om produksjonsår og –nummer, men det gjorde jeg ikke, kanskje noen av dere vet dette bare ved å se bildet av den?

And at last, the lamp! There’s no plastic here, all wood, hard metal and porcelain.
Almost like a treasure hunt no? Again, if anyone knows anything about this stuff I would really appreciate some feedback. Please leave comments here, as much as I love twitter and facebook I would really love to have all the information gathered here, so I know where to find it…
And just to mention it at the end, you might blame me for going quiet like forever, but you can’t say I don’t make an effort. I think this is the longest blog post I’ve ever written!

Og til slutt, lampa! Ikke no plastikk her i gården, den er laget i tre, metall og porselen.
Nesten som en skattejakt ikke sant? Igjen, hvis noen vet noe om tingene her så blir kjempeglad for alle tilbakemeldinger. Vær snill å legge igjen kommentarene her inne, for selv om jeg elsker twitter og facebook aldri så mye så ville jeg virkelig like å ha all informasjonen samlet her, så vet jeg hvor jeg finner den…
Og bare for å nevne det sånn avslutningsvis, du kan kanskje klandre meg for å forsvinne i en liten evighet, men du kan ikke si at jeg ikke gjør en innsats. Jeg tror dette er det lengste blogginnlegget jeg har skrevet, noensinne!

 

How I lost my Etsy-virginity

No, I’m not new to Etsy, I’ve been a lurker for like forever. But owning a small independent business, studying in the evenings and having kids, do not leave much money for personal treats. So when my old bag gave in (it was so worn out that there was no hope, it died, may it rest in peace) I finally found the opportunity I was waiting for to splash out over at Etsy. Did I take lightly on the challenge of finding the perfect bag? Let me tell you, I did not! Hours were spent researching, I actually went through all 250 pages with listed bags to find mine, and quite a few ended up on my favourites list. But when looking for the perfect, there is always something that isn’t quite right. So in the end I was completely in love with, not one, but two bags.

Nei, jeg er ikke ny på Etsy, jeg har sneket rundt der inne i en evighet. Men når man driver en liten uavhengig bedrift, studerer på kveldstid og har familie så er det ikke så mye penger igjen til å bruke på personlige utskeielser. Så da den gamle veska mi døde (den var så utslitt at det virkelig ikke var noe håp, måtte den hvile i fred) fikk jeg endelig en anledning til å handle på Etsy. Dette var ikke en misjon jeg tok lett på, å nei da, jeg brukte timesvis på research og gikk igjennom alle de 250 sidene med vesker, og noen av de endte opp på favoritt lista mi. Men når man leter etter det perfekte, så er det jo alltid noe å plukke på. Så til slutt hadde jeg forelsket meg fullstendig i ikke bare en, men to vesker.


The size, shape and embellishments of this Fortuner bag were perfect.
Størrelsen, fasongen og detaljene på denne Fortuner veska var helt perfekt til min bruk.

Source: etsy.com via MayaB on Pinterest

But I fell completely in love with the Picoral Cinnamon design, and the fact that it has a zipper closing.
Men jeg falt for designet på Pictoral Cinnamon, og det at den kunne lukkes med glidelås.

Source: etsy.com via MayaB on Pinterest


Fortunately these two are made by the same designer, so I contacted the lovely Ken Sim to see if it was possible to combine the two designs into a customised bag made especially for me.
Now this turned out to be a challenge for my patience, but knowing I’ve asked for all this work to be done this was expected, and about 6 weeks after having placed my order my bag arrived. I love it! It is pretty, still very hard wearing, I can easily carry my old and heavy 15” MacBook Pro in it, and I have to say the craftsmanship put into this bag is of a very high quality. So there you have it, Etsy-virginity lost, and I’ll definitely be back for more!

Heldigvis for meg så er disse to modellene laget av en og samme person, så jeg kontaktet hyggelige Ken Sim for å høre om det var mulig å kombinere disse to i en veske spesiallaget for meg. Riktignok ble dette en enorm utfordring for tålmodigheten min, men jeg visste jo at jeg hadde bedt om mye ekstraarbeid og at jeg måtte regne med lang leveringstid, og omtrent seks uker etter at jeg bestilte kom endelig veska i posten. Jeg elsker den! Den er pen, samtidig som den vil tåle mye, jeg kan med letthet bære min gamle og tunge 15” MacBook Pro i den, og jeg må si at håndverket som er lagt ned i denne veska er av en veldig høy kvalitet. Så sånn var det, Etsy-jomfrudommen er mista, og jeg vil definitivt komme tilbake for mer!

 

DIY

My list of wonderful DIY projects, that I love but probably never will have time to do, is continuously growing. My last DIY post that I did here on the blog was quite popular, and so I’m thinking why not make this a regular thing. If I don’t find time making them, maybe you will, and that is much better than just leaving them to “collect dust”. And really, if you do feel inspired to give it ago, please tell me how it went!

Lista mi over fantastiske gjør-det-selv prosjekt, som jeg er fullstendig forelsket i men som jeg antageligvis aldri får tid til å lage, vokser for hver dag. Det forrige gjør-det-selv innlegget jeg skrev var populært blant dere som leser bloggen min, så nå tenker jeg at jeg kanskje bør kjøre sånne innlegg jevnlig. Hvis jeg ikke klarer å finne tid til å gjennomføre dem, kanskje du gjør det, og det er mye bedre enn å bare la de ligge “og samle støv”. Og virkelig, skulle du bli inspirert til å prøve noen av disse, vær så snill å fortell meg hvordan det gikk.

Hanging air plant containers/Hengende planteholdere


Crystal egg – chemistry project/Krystallegg – kjemiprosjekt


Midsummer flower crown/Midtsommerblomsterkrans


Make your own coffee syrup/Lag din egen kaffesirup


Make a tea pot lamp/Lag en tekannelampe


 

When size matters

One of the things I love most about the revival of knitting that we’ve witnessed the last years is the new innovating uses of knitting, and crocheting too! And sometimes size really matters.

En av de tingene som fascinerer med aller mest ved strikkingens ”nye bølge” er de nye innovative måtene strikking, og også hekling, blir brukt på. Og noen ganger så er det faktisk sånn at størrelse teller.

Here is a picture of me doing some experimental broomstick knitting a couple of years ago, which was great fun, but really really hard on my arms. What didn’t occur to me then is that it would have been much easier to use just my arms. I remember doing a lot of finger knitting as a child, resulting in ball after ball with cord, but I never realised the potential of this technique then, until recently when I spotted these lovely and huge projects on the web.

Her er et bilde av meg, for noen år siden, hvor jeg ekperimenterer med kosteskaftstrikking, noe som var veldig artig, men også veldig veldig slitsomt for armene mine. Det som ikke falt meg inn den gangen er at jeg kunne ha brukt bare armene. Jeg husker at jeg fingerheklet en hel masse da jeg var lita, noe som resulterte i nøste etter nøste med bånd, men jeg innså aldri potensialet i dette båndet før nå nylig, da jeg oppdaget disse flotte og ikke minst digre prosjektene på nett.This clever tutorial by Knitbitch shows you how to hand crochet a massive pouf.

Knitbitch har laget denne smarte fremgangsmåten for å håndhekle en massiv puff.
Knitbitch lists different kind of materials that you can use to create massive stitches like these, and my favourite is recycled t-shirts. I found this great tutorial on how to make the perfect t-shirt yarn, so why don’t you give it a go?

Knitbitch lister opp en rekke materialer du kan bruke for å få store masker som disse, og min favoritt er resirkulerte t-skjorter. Jeg fant denne forklaringen på hvordan du kan lage det perfekte t-skjortegarnet, så hvorfor ikke gi det et forsøk?


Source: designboom.com via MayaB on PinterestA funky use of t-shirt yarn was also displayed over at DMY Berlin 2012 where Andrea Brena showed off his arm knitting technique to create both furniture and rugs. If you follow the trail clicking the photo, via Pinterest, you’ll find a video explaining his technique.

En virkelig funky måte å bruke t-skjortegarn på ble vist frem under DMY Berlin 2012 hvor Andrea Brena brukte en egen armstrikketeknikk til å skape møbler og tepper. Hvis du følger bildet, via Pinterest, så finner du også en video som viser deg hvordan dette teknikken fungerer.


Source: designboom.com via MayaB on PinterestSo guys, there’s no excuses, I showed you what you need to know. Now dive into some massive knitting!

Så folkens, det finnes ingen unskyldning, jeg har vist deg hva du trenger å vite. Så nå er det bare å hive seg rundt med massiv strikking!

 

Give Away!

Are you on twitter? I’m keeping a twitter give away worth £50, head over and check it out. You’ll find me as @MayaKnits

Er du på twitter? Jeg har en aldri så liten giveaway gående, verdt £50 (ca 450 kr). Stikk innom og sjekk den ut! Du finner meg som @MayaKnits