Archive for the ‘Ideology and politics’ Category

Yarn bombing

During the years I’ve written about yarn bombing quite a few times. For more information about what yarn bombing is, and why it is such an important part of the visual street art scene, have a look at my first post on the subject here. As I mentioned in an earlier post, I’ve fallen in love with Pinterest and one of the reasons for this is that I now have a place to collect and save the prime examples of yarn bombing that I find on the net now and then. I’ve gathered a few of my latest finds here, but keep an eye on my Street Art – Yarn bombing board for more to come!

Jeg har skrevet om garn graffiti her på bloggen ganske mange ganger. For mer informasjon om hva dette er, og hvorfor det utgjør en så viktig del av visuell gatekunst, ta en titt på første innlegg om dette her. Jeg nevnte for et par innlegg siden at jeg har forelsket meg i Pinterest, og en av grunnene til det er at jeg nå har et sted å ta vare på de ulike premieeksemplene på garn graffiti som jeg kommer over på nettet. Jeg har samlet noen få av de her, men hold et øye med tavla mi Street Art – Yarn bombing for kommende funn!

Source: harakka.fi via MayaB on Pinterest

Source: nedhardy.com via MayaB on Pinterest

 

Real Men Don’t Buy Girls

As a documentary maker, and now an aspiring screenwriter, what lies close to my heart is social realistic film, films with the potential to change the world. For me this often means having to dive into topics I to begin with know very little about, having to do a lot of research and gain knowledge to be able to convey my story in a proper way and with the respect it deserves. Sometimes this research phase can be a very painful process, still it is crucial! Last year I wrote a script about human trafficking in India. That this is a multimillion criminal industry with networks that spread all over the world, didn’t surprise me, but I was surprised finding that it was so incorporated in the culture. For instance, the Devadasi caste, where girls are married to the Goddess Yellamma and therefore can not be married to any mortal, their duty is to perform so called religious prostitution. The devadasi system was outlawed in India in 1988, still it exists, much because of its historical status and traditions. What became clear to me as I was working with my story is that to fight human trafficking not only do we need to bring down the infrastructure and criminal networks, we also need to fight the cultural and historic traditions, the social acceptance of trading flesh. It was so heartbreaking going into this topic and really exploring what lies behind the still existing slave trade, and it is equally uplifting and assuring to see that people are gathering to spread knowledge about and put an end to this awfulness.

Som dokumentarfilmskaper, og nå aspirerende manusforfatter, ligger den sosial realistiske filmen nært til mitt hjerte, filmer som kan forandre verden. For meg betyr dette at jeg ofte må dykke inn i temaer jeg ikke vet så mye om på forhånd, at jeg må gjøre mye bakgrunnsarbeid og skaffe meg den kunnskapen som trengs for å formidle det jeg ønsker med den respekten prosjektene mine krever. Noen ganger er denne undersøkelsesfasen hjerteskjærende, men helt avgjørende for resultatet. I fjor skrev jeg et manus om trafficking i India. At dette er en multibillion kriminell industri med nettverk som strekker seg over hele verden overrasket meg ikke, men jeg ble overrasket over å finne ut at slavehandel var så inkorporert i landets kultur. For eksempel, devadasikasten, hvor jenter giftes bort til gudinnen Yellamma og derfor ikke kan gifte seg med vanlige dødelige, deres plikt er å utføre religiøs prostitusjon. Devadasisystemet ble gjort ulovlig i India i 1988, men eksisterer fremdeles i beste velgående på grunn av historisk status og tradisjoner. Hva som ble tydelig for meg gjennom arbeidet med dette manuset er at ikke bare må vi bekjempe den kriminelle aktiviteten, vi må også kjempe mot de kulturelle og historiske tradisjonene, den sosiale aksepten av menneskehandel. Det var forferdelig å gå inn i denne tematikken og virkelig prøve å forstå hvordan trafficking fungerer, og det er likeså oppløftende og betryggende å se at mennesker samles for å spre kunnskap om og for å sette en stopper for slavehandel.

Ashton Kutcher

Demi Moore and Ashton Kutcher founded The Demi and Ashton Foundation (DNA) to help end child sex slavery. This foundation states “We are committed to forcing sex slavery out of the shadows and into the spotlight. Freedom is a basic human right and slavery is one of the greatest threats to that freedom. No one has the right to enslave another person.” The DNA Foundation launched a campaign targeting men with the message that Real Men Don’t Buy Girls. The goal of the campaign is to create a cultural shift around the implicit societal acceptance of child prostitution, and thus, child sex slavery. They hope to reach millions of people with information about the issue. More than 2 million people have participated in the campaign so far.

Demi Moore og Ashton Kutcher etablerte The Demi and Ashton Foundation (DNA) for å kjempe mot barneprostitusjon. Denne organisasjonen stadfester at “We are committed to forcing sex slavery out of the shadows and into the spotlight. Freedom is a basic human right and slavery is one of the greatest threats to that freedom. No one has the right to enslave another person.” DNA stiftelsen har lansert en kampanje rettet mot menn med budskapet: ekte mannfolk kjøper ikke jenter! Målet til denne kampajen er nettopp å utfordre sosial aksept av barneprostitusjon, og gjennom dette sexslavehandel. Stiftelsen håper å nå millioner av mennesker med sitt budskap, så langt har over 2 millioner deltatt i kampanjen.

Sean Penn

Another ongoing campaign that is trying to focus on this issue is End Sex Trafficking Day founded by Erin Giles. Through this campaign she is trying to raise funds to have a community-driven book collecting 60 essays on love, knowledge and freedom published. Further the book will be sold to raise funds for yet another campaign the Not For Sale. Please visit the organisations mentioned and read the information they provide. Awareness and engagement are what is needed to make changes.

En annen pågående kampanje som fokuserer på denne problematikken er End Sex Trafficking Day etablert av Erin Giles. Gjennom denne kampanjen ønsker hun å samle inn penger til å publisere en bok hvor ulike forfattere har gått sammen og presenterer 60 noveller om kjærlighet, kunnskap og frihet. Videre skal denne boka selges til inntak for enda en kampanje, nemlig Not For Sale. Vær snill å ta deg tid til å besøke disse kampanjene og les den informasjonen de tilbyr. Oppmerksomhet og engasjement er det som skal til for å forandre verden!

Ben Stiller

 

March 8th

Even though it is obvious that I belong to the far left of the political spectrum I’ve always been reluctant to clearly define where I belong. I have this reluctance towards labels, and I want to be able to change my mind given the argumentation within any political area, so I refuse to firmly place myself within anarchism, socialism, communism or what ever. How ever, being a Norwegian woman having moved to London, my experiences have led me towards one label that I can’t ignore. I am most definitely a feminist. I had no idea when moving to London that the differences in gender equality should become what I though of as most difficult having moved country. After all, both Norway and England are modern European democracies no? Well, the differences are enormous! Where as my old feminist mum always mention that Norway still has a bit to go before total equality between the genders are achieved, it is clear to me that England has a really long way to go. I mean, for instance, one single woman in government, what stupidity is that???

That gender differences are something that affects women in England on a day to day basis was expressed brilliantly through a stream of tweets on twitter the 8th of March, the International Women’s’ Day. I followed the discussions with great interest, so did the Guardian’s Linda Grant, who summarised it all in a thought-provoking article March 12th. If you think that feminism is irrelevant in this day and age, and that gender equality is achieved, you really should have a read through her article, and while you’re at it you should visit the website A Thousand Reasons where the mentioned tweets have been stored, saved and published.

In England there is this organisation called the Women’s Institutes, the largest voluntary organisation for women in the UK, with 210,000 members in England, Wales and the Islands.
The WI plays a unique role in providing women with educational opportunities and the chance to build new skills, to take part in a wide variety of activities and to campaign on issues that matter to them and their communities. Every year since my local, the Stoke Newington WI was formed, there has been some kind of action to celebrate International Women’s day. This year the action was displayed through some hardcore “Textile Graffiti”. Their February meeting was spent making over 35 fabric and upcycled plastic garlands and 20 Suffragette Rosettes, all in the Suffragette colours white, green and purple. Now isn’t that a great way to mark the day! Nemi and I went to have a look, and the result as you can see is pretty neat. We also enjoyed reading the notes with quotations and poetry from the Suffragette movement pinned on the tree under the decorations.

Selv om det er åpenbart at jeg hører hjemme langt til venstre på den politiske skalaen så har jeg alltid hatt motvilje mot å klart definere nøyaktig hvor. Jeg har en “ting” når det kommer til merkelapper, og jeg vil forbeholde meg retten til å kunne ombestemme meg i møte med politiske argumenter innenfor alle områder, så jeg nekter simpelthen å bli plassert innenfor anarkisme, sosialisme, kommunisme eller hva det nå enn skulle være. Til nå. For som norsk kvinne som har flyttet til London, gitt de erfaringene jeg har gjort meg her, opplever jeg at det er en merkelapp som ikke lar seg ignorere. Jeg er definitivt en feminist! Jeg hadde ingen anelse om de kjønnsforskjellene som eksisterer i England, og hadde aldri trodd at dette skulle bli den største utfordringen ved å flytte til et annet land. Tross alt, både England og Norge er moderne demokratiske nasjoner, ikke sant? Vel, forskjellene er enorme! Som min gamle feminist mamma alltid vil poengtere at det fremdeles er litt å gjøre før Norge er fullstendig likestilt, vil jeg påstå at England har virkelig en lang vei å gå. For eksempel så er det én enkelt kvinne i den engelske regjering, hvor tullerusk er ikke det?

At kjønnsforskjellene er noe som daglig affekterer engelske kvinner ble tydeliggjort gjennom en twitterstrøm på 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Jeg fulgte denne diskusjonen med stor interesse, det samme gjorde Linda Grant fra en av englands største aviser the Guardian. Hun oppsummerte dette i en tankevekkende artikkel 12. mars. Hvis du er en av de som tror at feminisme er irrelevant i vår tid, og at likhet mellom kjønnene er oppnådd, så bør du lese denne artikkelen. I samme slengen bør du besøke A Thousand Reasons hvor den nevnte twitterstrømmen er gjengitt og publisert.

Her i England er det en organisasjon som heter the Women’s Institutes. Dette er den største organisasjonen for kvinner i Storbritannia, med 210 000 medlemmer. Hvert år gjennomfører min lokale WI gruppe, Stoke Newington WI, en aksjon for å markere og feire den internasjonale kvinnedagen. I år ble dagen markert med knallhard ”tekstil graffiti”. Deres februarmøter gikk med på å lage 35 tøy- og plastposekranser, samt 20 Suffragette rosetter, alle i fargene hvit, lilla og grønn, som tradisjonelt er kjent som suffragettefargene.
Nemi og jeg gikk for å ta en titt, og som du kan se på bildene så er denne gatekunsten temmelig stilig. Vi fant også stor glede i å lese lappene med sitater og poesi fra suffragette bevegelsen, som var festet rundt på trærne under dekorasjonene. Fint ja!

 

In my neighbourhood

As many of you know I live in London, more specifically I live in Stoke Newington. Let me tell you about my neighbourhood. Stoke Newington is like a village within the city, it has an amazing sense of community. I you ask people here why, you’ll get a lot of different answers. Some will explain that since there’s no tube connection people tend to both work and live in the area, not communing to work means that you spend most of your day here and that you will get to your surroundings better. Others will say that the community feel has always been there as Stoke Newington traditionally has been an area with engaged people with a high level of activism and unconventional thinking. Some will tell you that everybody knows everybody and that communication through different media, amongst other our local N16 Magazine, plays a huge role in establishing this extended realm of friends and acquaintances.
Although I’ve never been an advocate of commercial and capitalist thinking I would like to point out that I also think that the economic culture that surrounds the people of Stokey represents a big part of how we maintain this sense of community.

Som dere vet så bor jeg i London, mer spesifikt så bor jeg i Stoke Newington. La meg fortelle deg litt om nabolaget mitt. Stoke Newington er som en landsby i byen, et lokalsamfunn med en sterk følelse av fellesskap. Hvis du spør folk om hvorfor så vil du få en rekke ulike svar. Noen vil si at fordi vi ikke har noen undergrunn så pendler folk mindre, de både arbeider og bor i det samme området noe som forsterker følelsen av å høre til. Andre vil påpeke at fellesskapet er noe som alltid har vært der siden Stoke Newington tradisjonelt er et område med engasjerte mennesker som gir et høyt nivå av aktivisme og ukonvensjonell tenkning. Noen vil si at alle kjenner alle og at kommunikasjon gjennom ulike media, som for eksempel lokalbaldet N16 Magazine, spiller en stor rolle ved å etablere en utvidet sfære av venner og bekjente. Og selv om jeg aldri har vært kjent for å prise kommersielle eller kapitalistiske sider ved samfunnet så vil jeg allikevel nevne at jeg tror at den økonomiske kulturen som omgir Stokeys beboere også bidrar til hvordan vi ivaretar felleskapsfølelsen.

Here in Stokey you know the local butcher and the fishmonger who will gladly offer you their expertise about how to prepare the tastiest of meals, you celebrate the birth of the local shop keeper’s new daughter being given treats when visiting his shop, the stationary shop girl asks how your family is doing (because she actually knows that you have one). The other day, after finishing her school’s sports day, my daughter demanded that we passed by our coffee shop The Coffee Bean to tell the owner Jimmy how well she did, then we bought books as a reward in our local independent book shop LINK where she again got lovely remarks and encouragements from the owner Jo for her efforts. In Stokey we take pride in having a porn free newsagent, Hamdy received massively support from the community when taking on the fight with WHSmith over their distributing magazines to newsagents in pre-packaged selections. We have the best lingerie expert in the world who gives the greatest advice to a loyal circle of customers of mothers, daughters and their daughters too, Roseanne will take one look at you and tell you spot on what bra size you are. The beautiful Androulla will create the most amazing dress especially for you, (and then of course you have the expertise and invaluable advice from the knitting lady around the corner, but that is a another story). I could go on and on…

I Stokey så kjenner du den lokale slakteren eller fiskehandleren som vil dele sine beste tips for et perfekt måltid med glede, du feirer at han som driver nærbutikken igjen har blitt pappa og blir servert godsaker når du kommer inn, når du er innom stationary (papirvare) butikken blir du spurt om hvordan det går med familien (fordi de vet at du faktisk har en). Her om dagen, etter å ha deltatt på skolens sportsdag, insisterte pia mi på å gå innom kaffesjappa vår for å fortelle innehaveren Jimmy om hvor bra hun hadde gjort det, så gikk vi innom bokhandleren for å kjøpe bok som belønning og der ble hun møtt med enda mer skryt fra Jo som eier den. I Stokey er vi veldig stolte av blad- og avisbutikken som nekter å selge porno. Hamdy fikk massiv støtte fra lokalsamfunnet da han kjempet mot magasingiganten WHSmith som distribuerte sine blader i ferdigpakker noe som gjorde at de enkelte butikkene ikke kunne velge bort blader de ikke ville selge. Vi har verdens beste undertøyekspert (ikke si til henne at jeg sa undertøy, det heter nemlig lingerie) som ved å gi deg ett blikk kan fortelle nøyaktig hvilken BH-størrelse du er. Roseanne er hyppig besøkt av lojale kunder: mødre, døtre og deres døtre igjen. Vakre Androulla vil kreere den mest fantastiske kjole skreddersydd for deg, (og så har du den kunnskapsrike og hyggelige damen som driver garnbutikken rundt hjørnet, men det er en annen historie). Jeg kunne ha fortsatt i det uendelige…

A few weeks ago the area was introduced to a new developing scheme threatening our variety of independent businesses, there are plans to build a huge Sainsbury’s supermarket, which in the end clearly will drive the independents out of existence. I really can’t see how a Sainsbury’s can match the quality and service offered by our independents, neither can I picture how the independents can compete with a huge supermaket chain like that and survive. What is really positive is that this threat is reinforcing people’s engagement in our community, and the rise of resistance towards this development is impressive. The community response to the Sainsbury plans, Stokey Local is growing bigger everyday, and I truly believe there is a chance to fight this project and win. What really annoys me with this whole process though is the arrogance shown by the developers, refusing to take any resistance seriously. They kept a presentation for the public where they had to face the critique, and they responded by calling the community’s reactions pathetic and concerns trivial,
One of their arguments for developing is increased consumer choice. Well can someone explain to me what happens when the independents are chased from the area, what choice will be left except from the one Sainsbury represents?

For noen uker siden ble nabolaget mitt introdusert for et eiendomsprosjekt som direkte truer vårt varierte utvalg av små og uavhengige butikker. Det er planer om å bygge et digert Sainsbury’s supermarket her som åpenbart vil tvinge mange andre ut av drift. (Sainsbury’s er en av de aller største dagligvarekjedene her i England, og kan sammenlignes med Rema 1000s stormarkeder hjemme i Norge) Jeg kan virkelig ikke se hvordan en Sainsbury’s butikk kan tilby noe av den ekspertisen og servicen du mottar hos våre lokalbutikker, men jeg kan heller ikke se hvordan småbutikkene skal kunne konkurrere mot en slik storfisk og overleve. Det som virkelig er positivt er at denne trusselen nå har forsterket folks engasjement og den samlende mobiliseringen mot dette prosjektet er virkelig imponerende. Lokalsamfunnets motinitiativ Stokey Local vokser større og sterkere for hver dag som går, og jeg har virkelig tro på at dette er en kamp som nytter og hvor vi har mulighet til å vinne! Noe som virkelig irriterer meg er den utalte arrogansen til utviklerne, de nekter å ta lokalsamfunnet seriøst. De arrangerte et offentlig presentasjonsmøte hvor de skulle møte kritikken, men deres respons var å kalle nærmiljøets reaksjoner patetiske og deres bekymringer trivielle. Et av utviklernes hovedargumenter er flere valgmuligheter for forbrukerne. Kan noen forklare meg hva som skjer etter at småbutikkene er jaget fra området, hvilke valg er det da igjen bortsett fra det ene som er å handle på Sainsbury’s?

By now you are probably wondering why I chose to accompany this entry with the pictures shown. Well, the link here is community. Last week end my family and I visited The Cally Festival, a community initiative taking place in Caledonian Road. Now, entering Caledonian Road from Kings Cross you’ll find a lot of small, independent and very trendy shops. But the road is long, and in the other end the scene is a quite different. What we noticed was the many empty shops, somewhere the road looked kind of deserted. The Cally Festival is there to revive the area, and I think the community did a very good job. We spent the whole day at the festival, absorbing everything that went on and truly enjoyed ourselves. I think that by showcasing different community activities and organisations, independent artists and youth projects really opened the public’s eyes to what great potential there is in this area. I’m sure that nothing but good will come out of an event like this. And similar to what is going on in our neighbourhood it showcases the strength of a community raising it’s voice and hopefully taking control and gaining real influence in what direction the area is evolved.

Nå lurer du sikkert på hvorfor jeg har valgt ut akkurat disse bildene til denne artikelen. Vel, sammenhengen ligger i begrepene “lokalsamfunn” og “fellesskap”. Forrige helg besøkte vi The Cally Festival, et initiativ fra de som arbeider og bor i Caledonian Road, ei gate i London i nærheten av sentrale Kings Cross Station. Hvis du går inn i gata fra den enden som ligger ved Kings Cross så finner du mange små, uavhengige og veldig trendye butikker, men gata er veldig lang og i den andre enden ser det helt annerledes ut. Vi la merke til de mange tomme butikklokalene, noen steder så det nesten ut som om gata var forlatt (og vi prater midt i London her altså). The Cally Festival handler om å gjennopplive området, og jeg syns lokalsamfunnet gjorde en fantastisk jobb. Vi tilbrakte hele dagen der, deltok på flere aktiviteter og hadde det kjempefint. Jeg tror at ved å vise frem de ulike lokale aktvitetene og organisasjonene, kunstnerne, designerne og ungdomsprosjektene, så skapte arrangørene økt oppmerksomhet mot det store potensialet som ligger i området. Jeg er sikker på at bare godt vil komme ut av et prosjekt som dette. Og i likhet med hva som foregår i mitt nabolag så viser dette et styrket lokalsamfunn, som ved å heve en felles stemme kan ta kontroll over og direkte påvirke hvordan utviklinga av eget nærmiljø skal foregå.

(Picture comments/kommentarer til bildene:
1 & 2 – I fell in love with Tilly Flop Designs’ knit themed cards and tea towels, and Frikk in his new tiger finger doll / Jeg forelska meg i kort og kopphåndklær med strikketema, og Frikk i sin nye tigerfingerdukke.
3 & 4 – We’re learning cardiac compression at the first Aid stand/ Vi lærer hjertekompresjon ved førstehjelpsbua.
5 & 6 – Participating in Vanessa Hubbard aka Alpaca Addict’s workshop, Nemi crocheted a brooch / Vi deltar på strikke workshop, Nemi heklet en brosje.)

 

What a difference a good pattern makes

So, after struggling with Giselle, ending up less than pleased with the result, I did not give up on my sexy summer sweater project. This time, determined to find and make the perfect sweater, I searched trough my old patterns and found Labyrinth, a sweater I’ve been meaning to start on for years. I’ve been a fan of the designer Wendy Bernard for a long time, but except from the Dream Swatch headwrap, I haven’t got around to try knitting any of her garments. Wise from experience, I did have a look at Ravelry’s project sites and compared the comments of those who had made the sweater before me, and what they had to say was very positive. And I have to say, I LOVE IT! What a brilliant pattern, so clearly formulated and so easy to follow. It is suitable for the beginning knitter, yet still interesting enough for those who have been knitting for years. The sweater is knitted from the top down, making it easy to try on and adjust to your individual body shape, and as you can see this one fits me perfectly. Through working with this project I’ve also fallen in love with a new yarn, Pure by SWTC is just lovely to work with, I love how defined the stitches look, and the yarn has a beautiful sheen. This yarn is made out of soy, imagine that! What a versatile plant that is, you can both feed and dress people by using it. It is an annual plant that has been used in China for 5,000 years to primarily add nitrogen into the soil as part of crop rotation. Soybeans can produce at least twice as much protein per acre than any other major vegetable or grain crop, 5 to 10 times more protein per acre than land set aside for grazing animals to make milk, and up to 15 times more protein per acre than land set aside for meat production. Environmentally friendly and looking good, now that is what I call sexy summer achievements, can’t wait until my Labyrinth is finished and I’ll be able to wear it!

Etter mine strabaser med Giselle, hvor jeg endte opp heller misfornøyd med resultatet, så har jeg enda ikke gitt opp mitt sexy sommergenser prosjekt. Denne gangen, fast bestemt på å finne den perfekte genseren, gikk jeg igjennom mønstersamlinga mi og fant Labyrinth, en genser jeg har tenkt på å strikke i årevis. Jeg har vært fan av designeren Wendy Bernard lenge, men bortsett fra the Dream Swatch headwrap, så har jeg aldri kommet i gang med noen av hennes mønstre. Klok fra erfaring, så jeg igjennom Ravelry’s prosjektsider for å sammenligne kommentarene fra de som har laget genseren tidligere, og det de hadde å si var veldig positivt. Og jeg må også si at jeg ELSKER dette prosjektet! For et briliant mønster, så klart formulert og så lett å følge. Det passer for en nybegynnende strikker, men er allikevel interessant nok for de som har strikket i årevis. Genseren strikkes ovenfra og ned, noe som gjør at den er lett å prøve på underveis, og lett å justere slik at den passer din individuelle kroppsfasong. Som du ser så passer denne meg helt perfekt. Gjennom dette prosjektet har jeg også forelsket meg i et nytt garn, Pure fra SWTC er godt å arbeide med, jeg liker det at maskene tydelig defineres og at garnet skinner. Dette garnet er laget av soya, tenk det! Hvilken anvendelig plante, ved å utnytte den kan du gi mennesker både mat og klær. Det er en årlig fornybar plante som har vært brukt i Kina i 5000 år, først og fremst fordi den tilfører nitrogen til jorda, hvilket er nyttig når man veksler mellom ulike dyrkningssorter, noe som igjen fører til mindre utarming av jordbruksarealene. Soyabønnen produserer minst to ganger så mye protein per mål sammenliknet med hvilken som helst annen grønnsak- eller kornavling, fem til ti ganger mer protein per mål satt av til gressende melkekyr, og opptil femten ganger mer sammenliknet med områder satt av til kjøttproduksjon. Miljøvennlig og vakkert, nå, det er hva jeg kaller sexy sommer oppdrag fullført! Kan nesten ikke vente med å få min Labyrinth ferdig så jeg kan ta den i bruk.

 

Green Theme

Three years ago, or so, when we last lived in London we visited a lovely festival, the Camden Green Fair, and spent a day in the sun celebrating all things eco. Can’t believe that I’ve been keeping this blog for so long, but I actually wrote about the festival then as now, and you can have a look at the old entry right here. Having great memories from that day, we decided to visit the festival again now that we are back in London. So, last Sunday we spent the whole day in Regent’s Park, visiting the Green Fair which has been arranged for nearly 20 years and receive about 20 000 visitors. Not strange that they claim to be the UK’s most popular free green event. We enjoyed the market where I got a new summer dress. We joined the samba orchestra playing drums and other instruments made from recycled waste. The kids got cuddles from the vegan activist dressed up in a squirrel costume, we did some juggling, and we visited some of the community groups campaign stalls. A lovely day was again spent at this festival, which also led to a lovely trip down Memory Lane. Look at the pictures. The first showing Nemi at the festival three years ago, the second is of little Frikk this year, notice their vest, it’s the same one!

For omtrent tre år siden, da vi sist bodde i London besøkte vi en flott festival, the Camden Green Fair. Vi tilbrakte en deilig dag i sola og feiret alt som er økologisk, grønt og skjønt. Jeg kan nesten ikke tro at jeg har holdt denne bloggen i gang så lenge, men jeg skrev faktisk et innlegg om festivalen da også, som du kan finne her. Siden vi har så fine minner fra denne dagen bestemte vi oss for å besøke festivalen igjen nå som vi er tilbake i London. Så, sist søndag hadde vi en solfylt dag i Regent’s Park hvor vi deltok på Green Fair som har blitt arrangert i nesten 20 år og som får omtrent 20 000 besøkende hvert år. Ikke så rart at de hevder å være den mest populære grønne gratisfestivalen i England. Vi besøkte markedet hvor jeg fikk meg en ny sommerkjole. Vi ble med i sambaorkesteret og spilte på trommer og andre instrumenter laget av resirkulert avfall. Ungene fikk klemmer fra veganaktivisten som var utkledd som et kjempeekorn, vi sjonglerte, og vi besøkte standene til ulike lokale aktivist grupper. Igjen hadde vi en fantastisk dag, noe som førte til en aldri så liten tur ned Memory Lane. Se på disse to bildene. Det første viser Nemi på festivalen for tre år siden, det andre er av lille Frikk i år, legg merke til toppen de har på, det er den samme!

Speaking of green, I just received a wonderful gift from my Secret Friend Lisabetta from the Norwegian Hobbyforum. Two balls of Faerytale from Du Store Alpakka, beautiful soft and light as air yarn. For the first time for ages I’m really inspired to knit a shawl. I’m not sure which one though, so if anyone has any suggestions for patterns to check out I will be grateful. First I have to finish at least one of my projects. I’m bothered by a green nightmare as well: The Giselle that never gets finished. It is so frustrating too, cause I’m nearly there. The only thing that remains is the edging of the last sleeve flare and to attach it to the sleeve, and then it is done. Strange how you sometimes just can’t get yourself to finish the last bit, then again having no problem with eagerly starting up on a new project. Thus I’ll end this entry with a tiny teaser, I’m making something organic, something soft and shiny, and the pattern will be published right here on the blog!

Mens jeg er inne på dette med grønt… Jeg mottok nettopp en fantastisk gave fra min hemmelige venn Lisabetta fra Hobbyforum. To nøster med Faerytale fra Du Store Alpakka, nydelig mykt og lett som luft garn. For første gang på en evighet har jeg lyst til å strikke et sjal. Jeg er ikke helt sikker på hvilket da, så hvis noen har forslag til mønster så mottas de med stor takk. Først så må jeg se å få gjort ferdig i hvert fall ett av mine andre prosjekt. Jeg plages for tiden av et grønt mareritt: Giselle som aldri vil bli ferdig! Det er så frustrerende for jeg er jo nesten ferdig allerede. Det som står igjen er heklekanten rundt den siste delen på ermet og så feste den til resten av plagget, så er det ferdig. Det er rart hvordan du noen ganger bare ikke kan få deg til å gjøre det aller siste som står igjen, men allikevel ikke har noe problem med å ivrig sette i gang med et nytt prosjekt. Dermed, avrunder jeg dette innlegget med en liten teaser, nå lager jeg noe økologisk, noe mykt og skinnende, og mønsteret… det skal jeg publisere her på bloggen!

PS. If you are wondering why I brought all my stuff outdoors for the pictures, it was simply to remind you that World Wide Knit in Public Day is coming up, this year the day has magically expanded to a whole week so that you can pick the day that suits you and your community the most, starting from June 12th. So, common, get out there, out and get some public knitting done!

PS. Hvis du lurer på hvorfor jeg tok med meg alt sammen ut for å fotografere det der, så er det rett og slett for å minne deg på at World Wide Knit in Public Day står for trappene. I år har denne dagen på magisk vis blitt utvidet til en hel uke, sånn at man selv kan velge hvilken dag som passer for seg. Uka starter den 12. Juni, så ut med deg, ut og lufte strikketøyet!

 

I got hair, Baby!

A few days ago my family and I made a trip to the other side of the city (from where we’re at), and spent a lovely day visiting Kew Bridge Eco Village. In June 2009, nearly a hundred activists squatted a piece of derelict land at Kew Bridge in southwest London to create an eco-village community based entirely on sustainable technology and construction techniques.

For noen dager siden dro vi på utflukt og tilbrakte en deilig dag på besøk i Kew Bridge Eco Village. I juni 2009, okkuperte omtrent hundre aktivister ei tomt som hadde ligget brakk ved Kew Bridge sørvest i London for å opprette en økolandsby, utelukkende basert på bærekraftig teknologi og konstruksjonsteknikk.

This is how the activists define their project on their own blog:
“We live communally on a piece of land in West London, we call it Kew Bridge Eco Village and we really like it here. There are normally about 15 or 20 people living here and we like doing things like building, cooking, gardening and making music around the fire. We are all about learning, using it as a tool to empower our own ability to live effectively now and for the future; we learn about sustainability, permaculture, food, and social issues.”

Dette er hvordan aktivistene selv forklarer sitt prosjekt på bloggen sin.
“Vi bor sammen på et stykke jord i Vest London, vi kaller det Kew Bridge Eco Village og her trives vi. Vanligvis er det rundt 15 eller 20 mennesker som bor her og vi liker å gjøre ting som å bygge, lage mat, dyrke og spille musikk rundt bålet. For oss handler det om det å lære, å bruke dette som et verktøy til å kunne leve mer ressursvennlig nå og i fremtiden; vi lærer om bærekraftighet, permakultur, mat og sosiale forhold.”

The eco village is now threatened by the landowners who after years of keeping this area as a wasteland now have decided to build. They want to have the squatters evicted, and by going through the legal processes they probably will succeed. So as many radical and alternative projects before, this too seems to end quite soon. What is the point then, the critics might say. Why engage in a project, investing time and effort, not to mention actually living an every day life as an active part of a protest/demonstration if it is inevitable going to be demolished and put to an end? Why is this form of activism so important? Because it shows us what is possible! It might be extreme and ”way out there” for some, but the idea, the potential, the challenging of our conceptions of what we know as housing, everyday life and organizing of community is the point of it all.

Økolandsbyens eksistens er nå truet av tomteeierne som etter å ha latt området ligge brakk i årevis nå har bestemt seg for å bygge. De vil ha okkupantene bortvist, og ved å gjennomføre juridiske prosesser, vil de nok lykkes med det. I likhet med mange tidligere radikale og idealistiske prosjekter så ser det ut som om også dette vil ende snart. Hva er da poenget, vil kritikerne si. Hvorfor engasjere seg i et prosjekt, investere av egen tid og innsats, for ikke å snakke om å faktisk bo og leve som en aktiv del av en protest/demonstrasjon hvis det er uunngålig at det vil jevnes med jorda og bli tilintetgjort? Hvorfor er denne type aktivisme viktig? Jo, fordi den viser oss hva som faktisk er mulig! Det kan kanskje virke ekstremt for enkelte, men ideen, potensialet, det å sprenge rammene for hvordan vi forstår begrep som bolig, hverdagsliv og samfunnsorganisering, det er det som er poenget.

I find places like this to be very inspiring, both for the mind and the soul. One of the aspects that I find very appealing is the high level of freedom of expression, both idealist and artistic. I love all the small visual details, made out of hope, dreams, joy and enthusiasm, and I have tried to capture some of them for you to see with the pictures in this entry. It was a warm, sunny, and beautiful day for visiting the eco village, and I also used the opportunity to take pictures for the pattern I have published here on the blog today. This is a pattern I’ve been fiddling with for quite a while now, trying to get it exactly right. I wanted a stylish head wrap, wide enough to keep my hair in place and my ears warm, without being bulky and looking oversized. The ”I got hair, Baby!” head wrap is designed with the beginning knitter in mind. It is meant to take you to the next level beyond the simple purl and knit stitches, introducing increasing and decreasing techniques. I hope some of you will enjoy it, happy knitting!

Jeg finner steder som dette utrolig inspirerende, både for intellektet og sjela. Et av de aspektene som appellerer veldig til meg er den store graden av uttrykksfrihet som regjerer, både idealistisk og kunstnerisk. Jeg liker de små visuelle detaljene, skapt ut av håp, drømmer, glede og entusiasme, og jeg har prøvd å fange noe av dette med bildene i dette innlegget. Det var en varm, solrik og nydelig dag for vårt besøk, og jeg benyttet også anledningen til å ta bildene til mønsteret som er publisert på bloggen i dag. Dette er et mønster som jeg har fiklet med en god stund for å få det til å bli helt riktig. Jeg ville ha et stilig hårbånd som var bredt nok til å holde håret på plass og ørene varme, uten at det ble klumpete og for stort. “I got hair, Baby!” er designet med tanke på de som er nybegynnende strikkere. Tanken er å bevege seg til neste nivå, utover de enkle rett og vrang maskene, ved å introdusere ulike teknikker for å øke og redusere antall masker. Jeg håper at noen av dere vil like dette prosjektet, god strikking!

 

Ghost Bikes

The bike doesn’t call for me anymore. After reading my last entry a friend of mine made me aware of the reason for white bikes being placed around in cities all over the world. They are memorials for cyclists being killed while riding their bikes. These bikes represent a symbolism that strongly conveys its message loud and clear, and there is definitely no need for me to come and disturb this expression with knitted accessories. To learn more about the ”Ghost bikes” follow the links below.

Ghostbikes.org
Photo gallery – The Guardian
Article – The Daily Mail

Den hvite sykkelen roper ikke på meg lengre. Etter å ha lest mitt forrige innlegg, så gjorde en venn meg oppmerksom på hvorfor hvite sykler plasseres rundt i byer over hele verden. Syklene er minnesmerker for myke trafikanter drept i trafikken mens de syklet. Disse syklene representerer en symbolikk som i seg selv formidler sitt budskap høyt og tydelig, og det er helt unødvendig at jeg kommer og tukler med dette uttrykket med strikkeriene mine. Vil du finne ut mer om ”Ghost bikes” så kan du følge lenkene over.

 

Inspiration

What inspires you? And where do you go to find inspiration? What about the difference between when you are happy, healthy and bursts with energy, and when you are mellow, tired and the energy is low? I’m thinking a lot about this these days, and would really like to know your thoughts about this. I would be very pleased if any of you would take your time to comment and tell me: what inspires you?

Speaking about myself I would have to say that a cup of delicious vanilla sweetened latte and good atmosphere at one of my favourite cafés is a good start. Something else that really inspires me is the way people more and more tend to incorporate their attitudes and values into their knitting. It seems to me that the acknowledgement of knitting as a means of expression of ideas (as well as and in addition to expressing cultural heritage and esthetical design) is gaining wider and wider territory. Guerilla knitting, also known as graffiti knitting, is a good example of this. I’ve been a fan of guerilla knitting ”forever”, and I have written about it earlier here and here. Guerilla knitting is dressing different objects in public space using knitting and crocheting. The reasons for doing this can be many. Some emphasize Guerilla knitting as a means to feminize the growing world of street art through an expression that is both beautiful and nondamaging. This is an article with this perspective published by CNN last December. Others emphasise Guerilla knitting as a way of claiming public space back to the public, protesting against the commercializing of our common urban environments through visual pollution caused by multibillion companies and their massive advertising campaigns. No matter how you chose to define it, Guerilla knitting, like all knitting, is a manifestation of the personal voice, the difference is that it is public and visible to all so more people will have the opportunity to notice it. Any handcrafted idem is a unique individual statement, it cannot be duplicated or mass-produced, it represents an individual voice. It can, but it doesn’t have to be a result of a political or philosophical statement, or claim to bring any kind of answers to the world. It usually is a result of the immediate, the moment, of the inspiration. You are spending the day in the park, it is a warm and sunny summer day, enjoying the sun you knit up a little something by imagination and decides that it will be fun to stitch it up in a tree. Later, a cold winter day, someone notices your piece while rushing by and gets inspired! I often find the immediate, the in the moment expression, the most meaningful one.

Just down the road from where I live, someone has locked a white bike to the street light pole. It has been standing there for a very long time and no one has removed it yet. Maybe nobody notices it? When someone put it there, or why, is a mystery to me. What are they trying to express? This bike is screaming for a knitted accessory, and I really want to make one. Everyday when I go out I think to my self “the bike must have been removed now, and I didn’t get around to knit for it”. But every day it’s still there, naked and white, waiting for me to come and stitch it up. Now, that is what I call inspiration!

Hva inspirerer deg? Og hvor leter du etter inspirasjon? Hva med når du er frisk og glad, til forskjell med når du er sliten og tungsindig. Jeg tenker mye på dette med inspirasjon for tiden, og vil veldig gjerne vite hva du tenker om dette. Jeg blir veldig glad om du tar deg tid til å legge igjen en kommentar og fortelle meg litt om hva som inspirerer deg.

Når det gjelder meg selv så må jeg si at en kopp med kaffe latte med vaniljesirup og avslappende stemning på en av mine favoritt cafeer er en god start. Noe annet som virkelig inspirerer meg er hvordan flere og flere bruker strikking til å uttrykke holdninger og verdier. Det virker på meg som om strikkingens anerkjennelse som uttrykksform for ideer (i tillegg til å uttrykke kulturarv og estetisk design) blir større og større. Guerilla strikking, også kjent som graffiti strikking, er et godt eksempel på dette. Jeg har vært tilhenger av guerilla strikking lenge, og har skrevet om det tidligere, her og her. Guerilla strikking er å kle objekter i det offentlige rom med strikk eller heklerier, og grunnen til å gjøre dette kan være flere. Noen legger vekt på guerilla strikking som en feminisering av gatekunsten gjennom et nytt uttrykk som er både visuelt vakkert og ikke-ødeleggende på omgivelsene. Her finner du en artikkel med denne vinklingen utgitt av CNN sist desember. Andre legger vekt på guerilla strikking som en metode for å kreve tilbake det offentlige rom, en protest mot kommersialiseringa av vårt felles urbane landskap gjennom visuell forurensing forårsaket av store selskaper og deres massive reklamekampanjer. Uansett hvordan du velger å definere det, guerilla strikking i likhet med all strikking er en manifestasjon av den personlige stemme, forskjellen ligger i det at det er synliggjort for flere slik at flere får muligheten til å legge merke til det. Enhver håndlaget gjenstand er et unikt individuelt uttrykk, det kan ikke dupliseres eller masseproduseres, det representerer en personlig stemme. Den kan, men må ikke nødvendigvis være et resultat av en politisk eller filosofisk holdning, eller hevde å bringe noen form for svar til verden. Vanligvis er den et resultat av nuet, av øyeblikket, av inspirasjonen. Du tilbringer en dag i parken, det er en varm og solrik sommerdag, mens du nyter solen strikker du opp noe fra fantasien og bestemmer deg for at det vil være artig å sy dette fast opp i et tre. Senere, en kald vinterdag, legger noen merke til det du har laget i det de haster forbi, og blir inspirert! Jeg finner ofte det momentære, øyeblikkets uttrykk, som det mest meningsfulle.

Rett ned i gata der jeg bor har noen låst fast en hvit sykkel til lyktestolpen. Sykkelen har stått der veldig lenge og ingen har fjernet den enda. Kanskje det er ingen som legger merke til den? Når den ble plassert der, eller hvorfor, er meg et mysterium. Hva skal den uttrykke? Denne sykkelen formelig roper etter strikket tilbehør, og jeg har så lyst til å lage noe. Hver dag når jeg skal til å gå ut så tenker jeg for meg selv at nå er den sikkert fjernet, og det før jeg rakk å strikke til den. Men neida, den står der fremdeles, like hvit og naken, ventende på at jeg skal komme å kle på den. Nå, det er hva jeg kaller inspirasjon!

 

Trendy knitting?

I was in the local laundry the other day needing to use one of their huge tumble dryers. As I was waiting for my wash to dry I picked up my knitting thinking I could knit a few rows as I was waiting. This little old man was looking at me and started to giggle to him self. I lifted my head and looked at him. He smiled at me and said, ”Do they really still do this?” I was actually a bit surprised and said ”Uhm…huh…knitting?” He said, ”Yes, I remember that my Mom used to do this, you must be one of the very few left!” He was still giggling, probably thinking that I was extremely old fashioned. ”What a strange little old man!” I thought to my self, and didn’t reflect more on our conversation. But the last few days our meeting has come back to me, and it made me think about knitting and it’s new popularity.

Growing up in the 80’ies my Grandma taught me how to knit. I do remember the concern she had about how knitting knowledge was about to disappear. The 80’ies were definitely the era of consumption, massive consumption. Once I asked a neighbour if she had a darning needle I could borrow cause I’d lost mine. She looked at me with a strange look telling me off with ”No, I don’t have those things, I buy all the clothing we need”. With this consumption, which was considered a natural part of being modern, knowledge about knitting was on its way to disappear completely (together with lots of other constructive women’s art and crafts culture, but that is the topic of another discussion). You were almost depended on some family member, like a mom, aunt or a grandmom to get the opportunity to learn how to knit.
It is definitely a different situation today.

“The interest in knitting is about to fade” says Dr Jo Turney in the latest issue of Crafts Magazine. The conclusion of the article is that knitting’s mainstream success is ”creating a culture of boredom and indifference. Been there, done that.” Like any other fashion trend it is now on it’s way out into nowhere again. I could not agree less, and let me explain why. Fashion and trends are about the new and getting it. It is about consumption. Knitting is absolutely part of a new ”wave” of thinking that has risen and grown tremendously over the last years, but is it trendy? Consumerism as we saw it in the 80’ies has definitely turned to a more moderate way of living, because of the simple fact that it has become clear that our world can’t bear it, it is not sustainable. I don’t see this as a trend but as an act of necessity. Still, luxury to a certain degree is important, being able to treat your self and others is one of the flavours of our existence. There is nothing wrong with wanting something new and beautiful. It is the amount of our ownings and to what extent we let our things define our lives and ourselves that are questionable. Therefore a new consciousness toward ethical and environmental friendly consumption has raised, again I don’t think that this is a trend but an act of necessity. I believe that knowledge about knitting and other constructive ”down-to-earth” crafts has grown as a result of this general change of attitude in our society. Being able to make something useful, like clothing, from scratch, is thought of as useful skills to inhibit not as a rarity anymore. Old crafts and techniques are definitely valued more these days (completely justified and about time if you ask me). Should they still be considered old fashioned in our fast paced world? Absolutely not! One keyword here is availability. As I mentioned, earlier, to be able to learn the skill of knitting you were almost depended on someone to teach you how to do it. This has changed because of the digital revolution we have witnessed and are right in the middle of. Everything is accessible, also knowledge about knitting. The Web is filled with resources on everything: old and new techniques, historically and today’s use of colour, new and old types of fibre, the pond of knowledge is bottomless. Not only can we access all this information, we also have access to each other. I believe that through being able to communicate across geographic boundaries, being able to share different cultural heritage with each other, knitting has renewed itself and is under constantly development. A kind of fibre, a garment or a fancy colour might be trendy, but knitting in it self isn’t, it is part of our society’s evolution.

So, as you can see I’m having a philosophical moment today, and having bore with me through this long string of thoughts, I do think you deserve a treat. Therefore a contest! (That also is a teaser) Can you figure out what I’ve been knitting on lately? I’m about to sew it up, and I’m almost done writing the pattern, which will be published here on the blog in the very near future. I’ll make a drawing from those of you who can figure it out, and the prize will be one lovely ball of pure MILK fiber, which is the yarn used in this project.

Her om dagen dro jeg til vaskeriet i nabolaget fordi jeg trengte å bruke den store tørketrommelen de har der. Mens jeg ventet på at vasken min skulle tørke fisket jeg opp strikketøyet fra veska og tenkte at jeg kunne få unna en runde eller ti når jeg først satt der. Jeg la merke til at en liten gammel mann kikket på meg og begynte å fnise for seg selv. Jeg kikket spørrende tilbake på han, og han sa ”Gjør de fremdeles dette?” Jeg ble litt usikker på hva han mente og svarte ”Uhm…huh…strikking?” Han sa ”Ja, jeg husker at mora mi pleide å gjøre det der, du må være en av de aller siste som er igjen!” Han fniste fremdeles og tenkte antakeligvis at jeg var fryktelig gammeldags. ”For en merkelig liten mann!” tenkte jeg for meg selv og ofret ikke samtalen vår noe mer oppmerksomhet. De siste dagene har jeg stadig kommet på vårt lille møte igjen, og det har fått meg til å fundere litt over strikkingens nye popularitet.

Jeg vokste opp på 80-tallet og det var min bestemor som lærte meg å strikke. Jeg husker at hun var bekymret over at det å kunne strikke var på vei ut, og hvordan kunnskapen om dette var i ferd med å forsvinne. 80-tallet var definitivt storforbrukets tidsalder, og hvilket massivt forbruk. En gang spurte jeg nabodama om hun kunne låne meg en stoppenål for jeg hadde mistet min. Hun så på meg med et blikk som om jeg skulle være fra Mars og sa ”Nei, jeg har ikke sånne ting, jeg kjøper alle klærne våre jeg skjønner du.” Som et resultat av dette forbruket, som på denne tiden ble sett på som en naturlig del av det å være moderne, var kunnskapen om det å strikke på vei til å forsvinne fullstendig (sammen med en rekke andre kvinnehistoriske kulturelle og kunstneriske uttrykk, men det er et tema for en annen diskusjon). Du var så og si avhengig av å kjenne noen som fremdeles strikket, en mor, tante eller bestemor for å kunne få muligheten til å lære deg å strikke. Dette har definitivt endret seg.

”Interessen for strikking er i ferd med å avta” sier Dr. Jo Turney i den siste utgaven av Crafts Magazine. Artikkelen konkluderer med at strikkingens folkelige (mainstream) suksess ”skaper en kjedelig og ensartet kultur. Har allerede sett det, har allerede gjort det.” Som en hvilken som helst motebølge er strikkingen nå på vei ut i det store intet igjen. Jeg kunne ikke ha vært mer uenig, og la meg forklare hvorfor. Moter og trender handler om ”det nye” og om erverve seg dette, det dreier seg om forbruk. Strikkingens økende popularitet er definitivt en del av en ny ”bølge” som har oppstått og vokst noe enormt i løpet av de siste årene, men er strikking trendy? Forbruk som vi så det på 80-tallet har endret seg i en mer moderat retning, fordi verden er ikke i stand til å bære belastningen ved massivt storforbruk, det er ikke bærekraftig. Jeg ser ikke på denne endringen som en trend, men som en endring av nødvendighet. Allikevel, luksus til en viss grad er viktig, å være i stand til å skjemme bort seg selv og andre er noe av det som gir ekstra smak på tilværelsen. Det er ikke noe galt i å ønske seg noe nytt og vakkert. Det er mengden av det vi eier og hvordan vi lar tingene våre definere hvem vi er som er dét som det bør stilles spørsmål ved. Derfor ser vi oppblomstringen av en ny bevissthet rettet mot etisk og miljøvennlig forbruk, igjen, jeg tror ikke dette handler om trend, men en nødvendig utvikling. Jeg tror at interessen for strikking og andre konstruktive ”jordnære” håndverk har vokst som et resultat av denne holdningsendringen i samfunnet. Det å være i stand til å lage noe nyttig, som klær, helt fra grunnen av, blir nå sett på som verdifull kunnskap, ikke som en raritet. Gamle håndverksteknikker er mer verdsatt i dag (absolutt på tide spør du meg). Er de allikevel å regne som gammeldagse i vår moderne verden? Nei det er de ikke! Et nøkkelord her er tilgjengelighet. Som jeg nevnte tidligere, å skulle kunne lære seg å strikke var tidligere avhengig av at du kjente noen som kunne bringe kunnskapen videre til deg. Dette er ikke lengre tilfellet på grunn av den digitale revolusjonen vi nå står midt oppi. Alt er tilgjengelig, også kunnskap om strikking. Internettet er fylt med ressurser om alt: gamle og nye teknikker, historisk og samtidig bruk av farger, nye og gamle fibre, kunnskapens hav er utømmelig. Ikke bare har vi tilgang til all informasjon, vi har også tilgang på hverandre. Jeg tror at ved å være i stand til å kommunisere på tvers av geografiske grenser og ved å kunne dele hverandres kulturhistoriske bakgrunn så har strikkingen fornyet seg selv og den er under konstant utvikling. En type fiber, en fancy farge, eller et plagg kan være trendy, men ikke strikking i seg selv. Strikking er med på samfunnets utvikling.

Så, som du skjønner så er jeg i det filosofiske hjørnet i dag, og siden du har holdt ut den lange tankerekka mi, synes jeg at du fortjener en godbit. Derfor: en konkurranse! Kan du se hva det er jeg strikker på for tiden? Jeg skal akkurat til å montere, og jeg er nesten ferdig med å skrive ned mønsteret som jeg snart skal publisere her på bloggen. Jeg kommer til å trekke en vinner blant de av dere som har rett, og vinneren får et nøste med deilig pure MILK fiber, som er det garnet jeg har brukt i prosjektet.