Archive for the ‘Family’ Category

Our House

So it is that time of the year again where the blog has been dead quiet a while and I’m about to tell you what I’ve been up to this summer.

Da er det den tiden på året igjen, hvor bloggen har vært stille en lang stund og jeg er i ferd med å fortelle hva jeg har gjort i løpet av sommerferien.

Don’t be fooled by the idyllic picture. It is just for showing off. This was taken the one sunny day we had on our trip to Norway this year, if fact that was the one and only day I wore my newly bought swimming suit throughout our holiday. So in stead of the usual photo round-up about where I’ve been and what I’ve done I thought I would tell you guys about our summer house on a tiny island in the middle of Norway.

Obligatorisk idyllisk lurebilde. Dette ble tatt den ene soldagen vi hadde på årets tur til Norge, faktisk så er det den eneste dagen jeg fikk brukt min nyinnkjøpte badedrakt i løpet av hele ferien! Så i stedet for den vanlige fotosamlingen for å vise hvor jeg har vært og hva jeg har gjort så tenkte jeg at jeg kunne fortelle litt om sommerhuset vårt ytterst på den nøgne ø.

The house was built in 1914 by my husband’s great granduncle and -aunt, and was the main building of their small farm. In 1948 the farm was taken over by their son and his wife, and they continued running the farm together, in addition my husband’s granduncle was working as a fisherman. The house contains a lot of memories from this time, there are several photos of fishing boats and of the granduncle together with his crew, I tried to take some pictures of the photos but unfortunately they didn’t come out very well. However I did manage to take a picture of a photo of the house it self, I’m not sure when this was taken, but the house looks pretty much like this today. At the beginning of the 1960ies the granduncle and grandaunt moved to the nearest city, but continued to use the house as a holiday retreat. After her husband died it was the grandaunt and her brother who kept spending their week ends and holidays in this house maintaining and taking care of the building, until they passed it on to my husband and his brother, a few years ago.
When we took over the house it was completely filled up after long lives spent there. Our time spent in the house has mainly been focused on trying to make it our own, and when two families with five children all in all are supposed to use it we need room, so there has been a lot of clearing out. But as soon as we got rid of something, more and more treasures appeared. After living in London for a while I have witnessed the enormous hype of the “Scandi Retro Design”, but not until this summer did it occur to us that we are practically living in a Retro fantast’s wet dream! And so I though I would show off some of the interior in our house, and having no knowledge of these items my self (except from that I think they are mighty pretty) I would really appreciate if some of you with know how could leave me a comment telling me if you know anything about them. So sort of a picture round up this year as well.

Huset ble bygd i 1914 av min svigerfars grandonkel og grandtante, og var hovedbygningen på småbruket deres. I 1948 var det deres sønn og hans kone som tok over driften av bruket, i tillegg til at han arbeidet som fisker. Huset inneholder en rekke minner fra denne tida, det er flere bilder av fiskeskøyter og min manns grandonkel sammen med arbeidskameratene sine. Jeg prøvde å ta bilder av disse fotografiene men resultatet ble ikke særlig bra. Derimot så fikk jeg tatt et bilde av et fotografi av selve huset, jeg er ikke sikker på når dette ble tatt, men det er ganske likt slik som huset står i dag. På begynnelsen av 60-tallet flyttet min manns grandonkel og grandtante til byen, og de brukte nå huset som feriehus. Etter at hennes mann døde, fortsatte grandtanten og hennes bror å tilbringe ferier og helger her ute med vedlikehold og omtanke for det gamle huset, fram til de igjen ga det videre til min mann og hans bror for noen år siden.
Da vi tok over huset var det fullstendig fylt opp etter lange liv tilbrakt der. Den tida vi har brukt i huset har så langt gått med til prøve å gjøre det til “vårt eget”, vi er tross alt to familier med fem barn til sammen så da trengs det plass. Men etter hvert som vi kvittet oss med noe dukket flere og flere skatter opp. Etter å ha bodd i London ei stund har jeg fått med meg den enorme trenden rundt “Scandi Retro Design”, men ikke før i sommer gikk det opp for oss at vi bor jo i en retrofantasts våte drøm! Så derfor tenkte jeg at jeg ville vise frem noe av interiøret i huset vårt, og siden jeg ikke vet noe om disse tingene i det hele tatt (bortsett fra at jeg syns at de er fine) så hadde jeg satt stor pris på om noen av dere som kan noe om skandinavisk design og kanskje vet noe om disse tingene kunne legge igjen kommentarer til meg her. Så en slags fotosamling blir det jo allikevel.

Our hallway furniture. The lamp, shoe brush, mirror and dresser look like they all belong together as parts of a set, all in teak.

Gangmøblene. Lampa, skobørsten, speilet og kommoden ser ut som om de hører sammen i et sett, alt sammen er i teak.

Our seating area. Everything wood is teak, it doesn’t show really well in this picture but the tabletop is made of four rectangles making laid so that the three rings form a diamond shape. The table also has two sliding plates hidden under the main top, which is used to extend the size of the tabletop. The fabric and trimmings on the chair and sofa are original.

Sittegruppa. Alt tre er teak, det vises ikke særlig godt på dette bildet med bordplata består av fire rektangler som er lagt slik at åreringene vises i et rutemønster. Bordet har også to skyveplater gjemt under bordplata som brukes til å forlenge bordet. Tekstil og dekor er orginalt.

We have several of shelving modules like these, again all in teak, with cabinets and without, and plenty of shelves to go with them.

Vi har flere av disse reolmodulene, igjen så er alt i teak, med skap og uten, og mange tilhørende hyller.

Now, I know what this item is. It is the stereo receiver I got for my husband as a birthday gift some years ago. I tell you; this is not your “everyday” receiver, this is a Sølvsuper 11! These were made by Tandbergs Radiofabrikk (Tandberg’s Radio Factory) in 1971 and are apparently one of the best receivers ever made. The exterior is teak and aluminium. To this day the sound is amazing!!!

Nå, denne vet jeg hva er. Det er stereo forsterkeren jeg ga mannen min i bursdagsgave for noen år siden. Og la meg fortelle deg at dette er ikke en hvilken som helst forsterker, det er en Sølvsuper 11! Disse ble laget av Tandbergs Radiofabrikk i 1971, og er visstnok en av de beste forsterkerne som er laget. Eksteriøret er i teak og aluminium. Lyden er fremdeles fortreffelig!!!

A few of my favourite items! The iron is heated by heating the rock in a stove before placing it inside. This must be really really old huh?

Et par av mine favorittsaker! Strykejernet varmes opp ved å legge steinen i ovnen før man så legger det inn i strykejernet. Dette må jo bare være steingammelt?

This tableware has coffee cups, saucers and plates (picture is missing the saucer). I’m really curious on these, as the stamp on the back says nothing but that they are made by Porsgrunds Porselænsfabrik (Porsgrund Porcelain Factory), no year or specifics or nothing.

Dette serviset består av kaffekopper, tefat og fat (på bildet er ikke tefatet med). Dette er jeg virkelig nysgjerrig på, stempelet bak avslører ingenting bortsett fra at serviset er laget av Porsgrund Porselænsfabrik, ikke noe årstall eller andre spesifikasjoner.

Another tableware, this has plates and dinner plates. I believe these are from France, any thoughts?

Enda ett servise, dette består av fat og middagstallerkener. Jeg tror disse er fra Frankrike, noen som har peiling?

The stamp on the back of the French tableware.

Stempelet bak på der franske serviset.

Nothing knitting related in this blog entry I’m afraid, in fact I gave my self a knitting prohibition this holiday, my sore shoulders really needed a break. But one of the treasures we found that I was most excited about, and I guess all you fibre enthusiasts will join me on this one, was this wool blanket, and we have several of it’s kind. Again I have no idea of when it is from, but I’m really impressed by the colours wondering what they used to dye the wool, the colour hasn’t faded at all through the years.

Ikke noe strikkerelatert i dette blogginnlegget er jeg redd for, faktisk så ga jeg meg selv strikkeforbud hele ferien, de såre skuldrene mine fortjente virkelig en lengre pause. Men en av de skattene vi fant som jeg er mest begeistret over, og jeg tror nok andre fiberentusiaster også vil “ta” denne, er dette ullteppet og vi har flere av samme slag. Igjen så har jeg virkelig ingen anelse om når det er laget, men jeg er virkelig imponert over fargene og lurer på hva de brukte for å farge ulla, fargen har ikke falmet gjennom årenes løp.

An old Singer sowing machine (non-electric, handle driven). I guess if I looked for it I would find one of those small plates somewhere telling me the production year and item number, but I didn’t, maybe some of you knows only by looking at it?

En gammel sveivdrevet Singer symaskin. Hvis jeg hadde lett litt regner jeg med at jeg hadde funnet ei sånn lita plate med opplysninger om produksjonsår og –nummer, men det gjorde jeg ikke, kanskje noen av dere vet dette bare ved å se bildet av den?

And at last, the lamp! There’s no plastic here, all wood, hard metal and porcelain.
Almost like a treasure hunt no? Again, if anyone knows anything about this stuff I would really appreciate some feedback. Please leave comments here, as much as I love twitter and facebook I would really love to have all the information gathered here, so I know where to find it…
And just to mention it at the end, you might blame me for going quiet like forever, but you can’t say I don’t make an effort. I think this is the longest blog post I’ve ever written!

Og til slutt, lampa! Ikke no plastikk her i gården, den er laget i tre, metall og porselen.
Nesten som en skattejakt ikke sant? Igjen, hvis noen vet noe om tingene her så blir kjempeglad for alle tilbakemeldinger. Vær snill å legge igjen kommentarene her inne, for selv om jeg elsker twitter og facebook aldri så mye så ville jeg virkelig like å ha all informasjonen samlet her, så vet jeg hvor jeg finner den…
Og bare for å nevne det sånn avslutningsvis, du kan kanskje klandre meg for å forsvinne i en liten evighet, men du kan ikke si at jeg ikke gjør en innsats. Jeg tror dette er det lengste blogginnlegget jeg har skrevet, noensinne!

 

The Big Egg Hunt

Coming Easter this year, we’ve had the most amazing egg hunt here in London, so amazing that it actually broke Guinness World Records attempt for the most entrants in an egg hunt competition ever! The Big Egg Hunt was a plan hatched by Elephant Family and Action for Children to raise money for their causes engaging the whole city in exiting interactivity as well. Over 200 uniquely crafted eggs, created by leading artists, designers, architects and jewellers, was hidden across the capital to be hunted down. When the hunt was over, all the gorgeous eggs were put on an impressive display in Covent Garden, for everyone to enjoy.
Visit The Big Egg Hunt site for more information.

Denne påska hadde vi den mest fantastiske eggjakta her i London, så fantastisk at den faktisk slo Guiness rekorden i eggjakt med flest deltakere noen sinne! The Big Egg Hunt er en idé klekket ut av organisasjonene Elephant Family og Action for Children for å samle inn midler til sine respektive saker gjennom å engasjere hele byen. Mer enn 200 unike egg, laget av kunstnere, designere, og arkitekter, ble gjemt rundt om kring i London for å bli funnet av byens innbyggere. Da selve jakta var over ble alle eggene stilt ut ved Covent Garden. Du kan lese mer om prosjektet på The Big Egg Hunt sin nettside.

Of course I spotted the sheepy and the wooly eggs / Selvfølgelig så fant jeg et saueegg og et strikkeegg

One of the artists being invited to participate, creating an egg, was my dear friend Rolando Di Sessa Neto. Rolando has been drawing his whole life, he has been working with cartoons, children’s books, comics and he is the man behind my very special upper arm tattoo!

En av kunstnerne som var invitert til å delta er min gode venn Rolando Di Sessa Neto. Rolando har tegnet hele sitt liv, han har arbeidet med barnebøker, animasjoner og tegneserier, og han er mannen bak min velig spesielle overarmstatovering!

Rolando tattooing my arm last year / Rolando tatoverer armen min

Studying Rolando’s Dinosaur egg up close / Vi studerer Rolandos Dinosauregg på nært hold

The details are just amazing! / Fantastiske detaljer!

 

12 years

April 1st twelve years ago the greatest love of my life and I became a couple. I’ve actually never bought him flowers before so last Sunday I gave him these, one for every year he has put up with me.

På første april for tolv år siden ble min store kjærlighet og jeg kjærester. Jeg har faktisk aldri kjøpt blomster til han før, så sist søndag fikk han disse, en for hvert år han har holdt ut med meg.

 

Things that make me happy


The best Mother’s Day gift ever! / Verdens fineste morsdagsgave!


Home made spinach soup à la Le Chef! (This site is Norwegian, but with Google Translate installed.) / Hjemmelaget spinatsuppe à la Le Chef!


Cracking a crochet code I’ve been struggling with. / Løse koden for et hekleprosjekt.


New nail polish! / Ny neglelakk!


Spare time to give myself a manicure. / Tid til å lakke neglene.

 

March 8th

Even though it is obvious that I belong to the far left of the political spectrum I’ve always been reluctant to clearly define where I belong. I have this reluctance towards labels, and I want to be able to change my mind given the argumentation within any political area, so I refuse to firmly place myself within anarchism, socialism, communism or what ever. How ever, being a Norwegian woman having moved to London, my experiences have led me towards one label that I can’t ignore. I am most definitely a feminist. I had no idea when moving to London that the differences in gender equality should become what I though of as most difficult having moved country. After all, both Norway and England are modern European democracies no? Well, the differences are enormous! Where as my old feminist mum always mention that Norway still has a bit to go before total equality between the genders are achieved, it is clear to me that England has a really long way to go. I mean, for instance, one single woman in government, what stupidity is that???

That gender differences are something that affects women in England on a day to day basis was expressed brilliantly through a stream of tweets on twitter the 8th of March, the International Women’s’ Day. I followed the discussions with great interest, so did the Guardian’s Linda Grant, who summarised it all in a thought-provoking article March 12th. If you think that feminism is irrelevant in this day and age, and that gender equality is achieved, you really should have a read through her article, and while you’re at it you should visit the website A Thousand Reasons where the mentioned tweets have been stored, saved and published.

In England there is this organisation called the Women’s Institutes, the largest voluntary organisation for women in the UK, with 210,000 members in England, Wales and the Islands.
The WI plays a unique role in providing women with educational opportunities and the chance to build new skills, to take part in a wide variety of activities and to campaign on issues that matter to them and their communities. Every year since my local, the Stoke Newington WI was formed, there has been some kind of action to celebrate International Women’s day. This year the action was displayed through some hardcore “Textile Graffiti”. Their February meeting was spent making over 35 fabric and upcycled plastic garlands and 20 Suffragette Rosettes, all in the Suffragette colours white, green and purple. Now isn’t that a great way to mark the day! Nemi and I went to have a look, and the result as you can see is pretty neat. We also enjoyed reading the notes with quotations and poetry from the Suffragette movement pinned on the tree under the decorations.

Selv om det er åpenbart at jeg hører hjemme langt til venstre på den politiske skalaen så har jeg alltid hatt motvilje mot å klart definere nøyaktig hvor. Jeg har en “ting” når det kommer til merkelapper, og jeg vil forbeholde meg retten til å kunne ombestemme meg i møte med politiske argumenter innenfor alle områder, så jeg nekter simpelthen å bli plassert innenfor anarkisme, sosialisme, kommunisme eller hva det nå enn skulle være. Til nå. For som norsk kvinne som har flyttet til London, gitt de erfaringene jeg har gjort meg her, opplever jeg at det er en merkelapp som ikke lar seg ignorere. Jeg er definitivt en feminist! Jeg hadde ingen anelse om de kjønnsforskjellene som eksisterer i England, og hadde aldri trodd at dette skulle bli den største utfordringen ved å flytte til et annet land. Tross alt, både England og Norge er moderne demokratiske nasjoner, ikke sant? Vel, forskjellene er enorme! Som min gamle feminist mamma alltid vil poengtere at det fremdeles er litt å gjøre før Norge er fullstendig likestilt, vil jeg påstå at England har virkelig en lang vei å gå. For eksempel så er det én enkelt kvinne i den engelske regjering, hvor tullerusk er ikke det?

At kjønnsforskjellene er noe som daglig affekterer engelske kvinner ble tydeliggjort gjennom en twitterstrøm på 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. Jeg fulgte denne diskusjonen med stor interesse, det samme gjorde Linda Grant fra en av englands største aviser the Guardian. Hun oppsummerte dette i en tankevekkende artikkel 12. mars. Hvis du er en av de som tror at feminisme er irrelevant i vår tid, og at likhet mellom kjønnene er oppnådd, så bør du lese denne artikkelen. I samme slengen bør du besøke A Thousand Reasons hvor den nevnte twitterstrømmen er gjengitt og publisert.

Her i England er det en organisasjon som heter the Women’s Institutes. Dette er den største organisasjonen for kvinner i Storbritannia, med 210 000 medlemmer. Hvert år gjennomfører min lokale WI gruppe, Stoke Newington WI, en aksjon for å markere og feire den internasjonale kvinnedagen. I år ble dagen markert med knallhard ”tekstil graffiti”. Deres februarmøter gikk med på å lage 35 tøy- og plastposekranser, samt 20 Suffragette rosetter, alle i fargene hvit, lilla og grønn, som tradisjonelt er kjent som suffragettefargene.
Nemi og jeg gikk for å ta en titt, og som du kan se på bildene så er denne gatekunsten temmelig stilig. Vi fant også stor glede i å lese lappene med sitater og poesi fra suffragette bevegelsen, som var festet rundt på trærne under dekorasjonene. Fint ja!

 

I used to be a filmmaker

As I’m about to tell you, this is a really busy fall. So busy I haven’t been able to update the blog and tell you all about the wonderful wonderful event that took place a few weeks ago at the Thames Festival, the Craft Trail. I told you that I was attending though, and if you are curious to find out how it was, have a look at what Tanya wrote about it over at Strikk Handknits, she also managed to take some great pictures, so enjoy!

Funny how life almost unnoticeable shifts through different faces. Sometimes you look a few years back and think ”I was a completely different person then” followed by a ”what happened?” Those of you who have read this blog for a while know that my family and I have gone through some massive changes lately, moving to a new country and setting up the yarn shop. Even though I’ve published this blog for many years now I just realised that I haven’t been too elaborative on what I used to do, what I’ve changed from. This might not be so strange, focusing on this blog as a knitting blog it didn’t seem relevant to share other parts of my life like what used to be my profession, but lately I really missed who I used to be and again I’ve tried to make some changes.

Dette er en virkelig travel høst! Så travelt har det vært at jeg ikke har rukket å oppdatere bloggen og fortelle om det flotte arrangementet som fant sted under the Thames Festival, The Craft Trail. Jeg fortalte jo at jeg skulle dit, og hvis du er nysgjerrig på hvordan det var så foreslår jeg at du tar en titt på hva Tanya skrev om dette på sin blogg Strikk Handknits.

Rart hvordan livet nesten umerkelig glir inn i ulike faser. Noen ganger ser man tilbake og tenker “Jeg var en helt annen da” etterfulgt av et “hva skjedde?” De av dere som har lest denne bloggen ei stund vet at min familie og jeg har gått igjennom store forandringer ved å flytte til et nytt land og åpne garnbutikken her. Selv om jeg har skrevet denne bloggen i mange år nå, så slo det meg at jeg har ikke vært så tydelig på hva jeg pleide å gjøre tidligere, hva vi dro i fra. Dette er kanskje ikke så rart siden hovedfokuset i bloggen er strikking. Andre deler av livet mitt har kanskje ikke vært så relevant å dele, som hva jeg har jobbet med tidligere, men i det siste så har jeg virkelig savnet hvem jeg pleide å være og så igjen prøver jeg å gjøre noen forandringer.

I used to be a filmmaker. My education is within film and media, and I have for the last ten years worked with independent productions. Together with a dear friend I owned a production company in Norway: Maya Momentum. As you can see by watching our show reel, we made documentaries and music productions.

Jeg var en filmskaper. Utdannelsen min er innen film og media, og de siste ti årene eller så har jeg jobbet med uavhengig filmproduksjon. Sammen med en god venn eide og drev jeg et produksjonsselskap, Maya Momentum AS. Som du kan se så produserte vi for det meste dokumentarer og musikkproduksjoner.

When I moved to London I planned to apply for jobs within the industry here, but I just couldn’t figure out where to begin. Coming from a tiny film environment in Norway the huge London scene turned out to be so overwhelming. Opening the knitting shop just seemed like the most logical thing to do. Now, don’t get me wrong, I absolutely love my job. I’m very proud of the shop and how it has progressed from a tiny market stall, after all knitting is a huge passion of mine. But it does feel like a small piece of me died when I decided not to pursue filmmaking, and this has made me very very sad. I realised that I need to tell stories to be happy!

This fall is a very busy one. Knit with attitude is celebrating its first birthday, and I’ve gone back to the university to do a second Masters, this time in screenwriting. So, if you don’t mind, I plan to broaden the focus of this blog. This is still a knitting blog, but I’ll write a bit about my film ventures as well. As in my life, there has to be room for both!

Da jeg flyttet til London planla jeg å søke på mediarelaterte jobber her, men jeg greide ikke å finne ut hvor jeg i det hele tatt skulle begynne å lete. Med bakgrunn i det bittelille filmmiljøet i Norge, ble industrien her rett og slett overveldende. Å åpne garnbutikken virket som det mest logiske å ta tak i. Ikke misforstå meg nå, for jeg simpelthen elsker jobben min. Jeg er veldig stolt over butikken og hvordan den har vokst fra den lille markedsbua som jeg startet med. Tross alt, strikking er en av mine store lidenskaper. Men det føles som om en liten del av meg døde da jeg ga opp å forfølge det å skulle jobbe med film, og dette har igjen gjort meg veldig trist. Jeg har innsett at jeg er nødt til å kunne fortelle historier for å være lykkelig!

Som sagt, denne høsten er veldig travel. Knit with attitude feirer sin første fødselsdag, og jeg har blitt student igjen for å ta min andre mastergrad, denne gang i manusutvikling. Så derfor håper jeg at du ikke har noe imot at jeg utvider fokuset i bloggen også. Dette er fremdeles en strikkeblogg, men jeg har veldig lyst til å skrive litt om filmdrømmen også. Som i livet mitt, så må det jo være rom for begge deler.

By the way, did I mention the birthday? Yes I did! You are all invited to the grand birthday celebration that will take place in the London shop Tuesday 11th! There will be wine, maybe cake, but best of all: a massive SALE! Reduced prices on absolutely ALL the yarn that I stock.
And for those of you who can’t come to the shop, the sale is of course happening online as well, not for one but for three whole days: October 10th – 12th

Forresten, nevnte jeg bursdag? Ja, det gjorde jeg! Du er herved invitert til den store ettårsfeiringen som vil finne sted i butikken Tirsdag 11. oktober. Det vil bli servert vin, kanskje blir det kake, og det beste av alt: et massivt salg! Det blir reduserte priser på absolutt alle garn i butikken.

Og får du ikke til å komme til London, så er det selvfølgelig salg i nettbutikken også. Ikke bare i én dag, men i tre hele dager til ende, 10. – 12. oktober.

 

Glimpse of summer

So we’re back from our summer holiday in Norway, and as you can tell we had a magnificent time!
What about you, how was your summer?

Vi er tilbake fra vår årlige sommerferie i Norge, og som du kan se så har vi hatt en fantastisk ferie! Hva med deg, hvordan var din sommer?

 

In my neighbourhood

As many of you know I live in London, more specifically I live in Stoke Newington. Let me tell you about my neighbourhood. Stoke Newington is like a village within the city, it has an amazing sense of community. I you ask people here why, you’ll get a lot of different answers. Some will explain that since there’s no tube connection people tend to both work and live in the area, not communing to work means that you spend most of your day here and that you will get to your surroundings better. Others will say that the community feel has always been there as Stoke Newington traditionally has been an area with engaged people with a high level of activism and unconventional thinking. Some will tell you that everybody knows everybody and that communication through different media, amongst other our local N16 Magazine, plays a huge role in establishing this extended realm of friends and acquaintances.
Although I’ve never been an advocate of commercial and capitalist thinking I would like to point out that I also think that the economic culture that surrounds the people of Stokey represents a big part of how we maintain this sense of community.

Som dere vet så bor jeg i London, mer spesifikt så bor jeg i Stoke Newington. La meg fortelle deg litt om nabolaget mitt. Stoke Newington er som en landsby i byen, et lokalsamfunn med en sterk følelse av fellesskap. Hvis du spør folk om hvorfor så vil du få en rekke ulike svar. Noen vil si at fordi vi ikke har noen undergrunn så pendler folk mindre, de både arbeider og bor i det samme området noe som forsterker følelsen av å høre til. Andre vil påpeke at fellesskapet er noe som alltid har vært der siden Stoke Newington tradisjonelt er et område med engasjerte mennesker som gir et høyt nivå av aktivisme og ukonvensjonell tenkning. Noen vil si at alle kjenner alle og at kommunikasjon gjennom ulike media, som for eksempel lokalbaldet N16 Magazine, spiller en stor rolle ved å etablere en utvidet sfære av venner og bekjente. Og selv om jeg aldri har vært kjent for å prise kommersielle eller kapitalistiske sider ved samfunnet så vil jeg allikevel nevne at jeg tror at den økonomiske kulturen som omgir Stokeys beboere også bidrar til hvordan vi ivaretar felleskapsfølelsen.

Here in Stokey you know the local butcher and the fishmonger who will gladly offer you their expertise about how to prepare the tastiest of meals, you celebrate the birth of the local shop keeper’s new daughter being given treats when visiting his shop, the stationary shop girl asks how your family is doing (because she actually knows that you have one). The other day, after finishing her school’s sports day, my daughter demanded that we passed by our coffee shop The Coffee Bean to tell the owner Jimmy how well she did, then we bought books as a reward in our local independent book shop LINK where she again got lovely remarks and encouragements from the owner Jo for her efforts. In Stokey we take pride in having a porn free newsagent, Hamdy received massively support from the community when taking on the fight with WHSmith over their distributing magazines to newsagents in pre-packaged selections. We have the best lingerie expert in the world who gives the greatest advice to a loyal circle of customers of mothers, daughters and their daughters too, Roseanne will take one look at you and tell you spot on what bra size you are. The beautiful Androulla will create the most amazing dress especially for you, (and then of course you have the expertise and invaluable advice from the knitting lady around the corner, but that is a another story). I could go on and on…

I Stokey så kjenner du den lokale slakteren eller fiskehandleren som vil dele sine beste tips for et perfekt måltid med glede, du feirer at han som driver nærbutikken igjen har blitt pappa og blir servert godsaker når du kommer inn, når du er innom stationary (papirvare) butikken blir du spurt om hvordan det går med familien (fordi de vet at du faktisk har en). Her om dagen, etter å ha deltatt på skolens sportsdag, insisterte pia mi på å gå innom kaffesjappa vår for å fortelle innehaveren Jimmy om hvor bra hun hadde gjort det, så gikk vi innom bokhandleren for å kjøpe bok som belønning og der ble hun møtt med enda mer skryt fra Jo som eier den. I Stokey er vi veldig stolte av blad- og avisbutikken som nekter å selge porno. Hamdy fikk massiv støtte fra lokalsamfunnet da han kjempet mot magasingiganten WHSmith som distribuerte sine blader i ferdigpakker noe som gjorde at de enkelte butikkene ikke kunne velge bort blader de ikke ville selge. Vi har verdens beste undertøyekspert (ikke si til henne at jeg sa undertøy, det heter nemlig lingerie) som ved å gi deg ett blikk kan fortelle nøyaktig hvilken BH-størrelse du er. Roseanne er hyppig besøkt av lojale kunder: mødre, døtre og deres døtre igjen. Vakre Androulla vil kreere den mest fantastiske kjole skreddersydd for deg, (og så har du den kunnskapsrike og hyggelige damen som driver garnbutikken rundt hjørnet, men det er en annen historie). Jeg kunne ha fortsatt i det uendelige…

A few weeks ago the area was introduced to a new developing scheme threatening our variety of independent businesses, there are plans to build a huge Sainsbury’s supermarket, which in the end clearly will drive the independents out of existence. I really can’t see how a Sainsbury’s can match the quality and service offered by our independents, neither can I picture how the independents can compete with a huge supermaket chain like that and survive. What is really positive is that this threat is reinforcing people’s engagement in our community, and the rise of resistance towards this development is impressive. The community response to the Sainsbury plans, Stokey Local is growing bigger everyday, and I truly believe there is a chance to fight this project and win. What really annoys me with this whole process though is the arrogance shown by the developers, refusing to take any resistance seriously. They kept a presentation for the public where they had to face the critique, and they responded by calling the community’s reactions pathetic and concerns trivial,
One of their arguments for developing is increased consumer choice. Well can someone explain to me what happens when the independents are chased from the area, what choice will be left except from the one Sainsbury represents?

For noen uker siden ble nabolaget mitt introdusert for et eiendomsprosjekt som direkte truer vårt varierte utvalg av små og uavhengige butikker. Det er planer om å bygge et digert Sainsbury’s supermarket her som åpenbart vil tvinge mange andre ut av drift. (Sainsbury’s er en av de aller største dagligvarekjedene her i England, og kan sammenlignes med Rema 1000s stormarkeder hjemme i Norge) Jeg kan virkelig ikke se hvordan en Sainsbury’s butikk kan tilby noe av den ekspertisen og servicen du mottar hos våre lokalbutikker, men jeg kan heller ikke se hvordan småbutikkene skal kunne konkurrere mot en slik storfisk og overleve. Det som virkelig er positivt er at denne trusselen nå har forsterket folks engasjement og den samlende mobiliseringen mot dette prosjektet er virkelig imponerende. Lokalsamfunnets motinitiativ Stokey Local vokser større og sterkere for hver dag som går, og jeg har virkelig tro på at dette er en kamp som nytter og hvor vi har mulighet til å vinne! Noe som virkelig irriterer meg er den utalte arrogansen til utviklerne, de nekter å ta lokalsamfunnet seriøst. De arrangerte et offentlig presentasjonsmøte hvor de skulle møte kritikken, men deres respons var å kalle nærmiljøets reaksjoner patetiske og deres bekymringer trivielle. Et av utviklernes hovedargumenter er flere valgmuligheter for forbrukerne. Kan noen forklare meg hva som skjer etter at småbutikkene er jaget fra området, hvilke valg er det da igjen bortsett fra det ene som er å handle på Sainsbury’s?

By now you are probably wondering why I chose to accompany this entry with the pictures shown. Well, the link here is community. Last week end my family and I visited The Cally Festival, a community initiative taking place in Caledonian Road. Now, entering Caledonian Road from Kings Cross you’ll find a lot of small, independent and very trendy shops. But the road is long, and in the other end the scene is a quite different. What we noticed was the many empty shops, somewhere the road looked kind of deserted. The Cally Festival is there to revive the area, and I think the community did a very good job. We spent the whole day at the festival, absorbing everything that went on and truly enjoyed ourselves. I think that by showcasing different community activities and organisations, independent artists and youth projects really opened the public’s eyes to what great potential there is in this area. I’m sure that nothing but good will come out of an event like this. And similar to what is going on in our neighbourhood it showcases the strength of a community raising it’s voice and hopefully taking control and gaining real influence in what direction the area is evolved.

Nå lurer du sikkert på hvorfor jeg har valgt ut akkurat disse bildene til denne artikelen. Vel, sammenhengen ligger i begrepene “lokalsamfunn” og “fellesskap”. Forrige helg besøkte vi The Cally Festival, et initiativ fra de som arbeider og bor i Caledonian Road, ei gate i London i nærheten av sentrale Kings Cross Station. Hvis du går inn i gata fra den enden som ligger ved Kings Cross så finner du mange små, uavhengige og veldig trendye butikker, men gata er veldig lang og i den andre enden ser det helt annerledes ut. Vi la merke til de mange tomme butikklokalene, noen steder så det nesten ut som om gata var forlatt (og vi prater midt i London her altså). The Cally Festival handler om å gjennopplive området, og jeg syns lokalsamfunnet gjorde en fantastisk jobb. Vi tilbrakte hele dagen der, deltok på flere aktiviteter og hadde det kjempefint. Jeg tror at ved å vise frem de ulike lokale aktvitetene og organisasjonene, kunstnerne, designerne og ungdomsprosjektene, så skapte arrangørene økt oppmerksomhet mot det store potensialet som ligger i området. Jeg er sikker på at bare godt vil komme ut av et prosjekt som dette. Og i likhet med hva som foregår i mitt nabolag så viser dette et styrket lokalsamfunn, som ved å heve en felles stemme kan ta kontroll over og direkte påvirke hvordan utviklinga av eget nærmiljø skal foregå.

(Picture comments/kommentarer til bildene:
1 & 2 – I fell in love with Tilly Flop Designs’ knit themed cards and tea towels, and Frikk in his new tiger finger doll / Jeg forelska meg i kort og kopphåndklær med strikketema, og Frikk i sin nye tigerfingerdukke.
3 & 4 – We’re learning cardiac compression at the first Aid stand/ Vi lærer hjertekompresjon ved førstehjelpsbua.
5 & 6 – Participating in Vanessa Hubbard aka Alpaca Addict’s workshop, Nemi crocheted a brooch / Vi deltar på strikke workshop, Nemi heklet en brosje.)

 

Not everything in life is knitting…

Although lately I’ve felt like my life is all about knitting, and it hasn’t been all that joyful at all. Coming from me a statement like this might come out as I have double standards, as I always tell my fellow knitters that knitting should be pleasurable, and as soon it leads to stress, discomfort, or pressure of any kind we should leave the needles to rest for a while. As knitting is something that should add positivity to our everyday life, we have to make sure we keep and nurture our creativity, motivation and passion.

When following the path of a knitting shop dream we knew that this would mean a lot of hard work, and it sure has. We opened the shop right before the Christmas season, and it soon became clear that we needed to keep the shop open on Sundays as well. So since then I’ve been working six days a week, and my only day off has been Mondays when both of my kids are attending school and nursery, the consequence is that I practically haven’t seen them. I miss them, and that makes me feel down. I know this feeling, I recognize it from when I was working with my Master Degree (even though within a completely different academic area), everything in life evolves around this that you are working on in such a way that it ends up being immersive. Yes, changing your life and starting something new is stressful, scary and incredible exiting. I need time to breath!

I det siste har jeg virkelig følt at absolutt alt handler om strikking, og det har ikke vært bare gledesfylt i det hele tatt. Når det er jeg som ytrer dette så høres det kanskje en smule dobbeltmoralsk ut, siden jeg alltid er den som sier at strikking skal være en glede. Til mine strikkevenner sier jeg alltid at så snart strikkingen bærer preg av stress, forpliktelse, og ubehag så er det på tide å la pinnene få hvile en stund. Stikking er noe som skal tilføre positivitet, derfor må vi forsikre oss om at vi beholder og verner om kreativiteten, motivasjonen og lidenskapen.

Når vi bestemte oss for å forfølge drømmen om en garnbutikk i London visste vi at vi sto foran enormt mye arbeid. Vi åpnet rett før julesesongen og det ble snart tydelig at vi også måtte ha åpent på søndager. Så siden da har jeg jobbet seks dager i uka, og min eneste fridag har vært mandager hvor begge ungene er opptatt med skole og barnehage, så jeg har praktisk takt ikke sett dem i denne perioden. Jeg savner dem, og det gjør meg nedfor. Jeg kjenner denne følelsen, jeg husker den fra da jeg fullførte Mastergraden min (selv om den var innenfor et helt annet akademisk felt). Alt i livet dreier seg om dette som du jobber så hardt med at det til slutt blir altoppslukende. Ja, det å gjøre en livsendring og starte opp noe nytt er stressende, skummelt og fryktelig spennende. Jeg trenger rom til å puste!

So we’re closing on Sundays, the shop seems to have established itself in the area, and so the need to be open “all the time” doesn’t seem so necessary anymore. And I’ll be spending more time with my family, and we’ll start enjoying this incredible remarkable huge city that we’ve moved to.

Så nå stenger vi på søndager, butikken ser ut til å ha etablert seg i nærområdet, så det å være åpen “døgnet rundt” virker ikke som så nødvendig lengre. Jeg skal tilbringe mer tid med familien min, og sammen skal vi endelig få begynt å utforske denne fantastisk fascinerende storbyen vi har flyttet til.

Last Sunday we decided to visit Tate Modern http://www.tate.org.uk/modern/default.shtm Personally I absolutely love Tate, and the opportunity it gives me to see original works by artists like Salvador Dalí and Pablo Picasso leaves me in awe. However this time the aim of our trip was to test the children’s activities http://www.tate.org.uk/families/events/modern/ We started with lunch in the espresso bar which gave Nemi the opportunity to be artistic with the camera, then we headed off to try the “Surrealist challenge”. From the Family Area we got a workbook with a route to follow of different tasks to complete and a box with the equipment needed. The conclusion was that the fun part was trying to find and spot the details showed in the book, in the Surrealist exhibition. The artistic tasks turned out to be a bit boring, Nemi wished for more materials to work with (she asked me where the wool was…) and I think the limits for the tasks were a bit too tight for creativity to really flow. Finally, we got carried away in the Tate Shop http://www.tate.org.uk/shop/, which has a huge selection of books, posters, and artists’ products. Leaving Tate I noticed that spring is here. I feel so much better now!

Sist søndag bestemte vi oss for å besøke Tate Modern. Personlig så er jeg fullstendig forelsket i Tate, det at jeg har muligheten til å se orginale verk av kunstnere som Salvador Dalí og Pablo Picasso fyller meg med den største ærefrykt og ikke minst glede! Men denne gangen så var hensikten med turen å finne ut hva Tate kunne tilby barna. Vi begynte med en trivelig lunch i Espresso baren hvor Nemi fikk være kunstnerisk med kameraet, så dro vi for å delta i den “Surrealistiske Utfordringen”. Vi fikk ei arbeidsbok som beskrev ei løype med ulike oppgaver som skulle løses og et skrin med materialer som skulle brukes underveis. I boka var det blant annet bilder av detaljer hentet fra ulike kunstverk som man skulle finne i utstillingen, og denne “skattejakta” viste seg å være den artigste biten. De kunstneriske utfordringene var nok litt kjedelige for pia vår, hun ønsket seg flere materialer å jobbe med (hun spurte hvorfor det ikke var ull i skrinet…) og jeg tror at oppgavenes begrensninger var litt for stramme til at kreativiteten virkelig skulle kunne flyte fritt. Til slutt gikk vi oss helt bort inne i Tate Shop, som har et stort utvalg av bøker, plakater, og kunstneriske dippedupper. Da vi dro fra Tate oppdaget jeg at våren er her. Jeg føler meg så mye bedre nå!

 

Finally Christmas is over

No, don’t get me wrong, I had a lovely Christmas with my family, but knitting wise I’m so glad it’s over. With the opening of the shop, our budget this year was really low, and I mean REALLY low. So giving nice gifts to everyone this year meant that I had to knit them. As I told you in my last entry I’ve been knitting scarves, no less than four scarves in one month! After completing the Challenging Lace Scarf for my Grandmother, I made the Wisp with some alternations for my Mother in law. I dropped the eyelets and the buttons, and repeated the panel 25 times, instead of the 17 times that is done in the original pattern.
Then I made a scarf for my Mom and one for my husband, both improvised as I knitted them. I planned for a really funky scarves photo shoot to show off my efforts, but suddenly Christmas was here and I had to give them away before any pictures were taken. Except from the Wisp, which I now can show off in all its glory!

Nei, ikke misforstå meg, jeg hadde en fantastisk flott jul sammen med familien min, men når det kommer til strikking så er jeg glad for at den er over. Med åpningen av butikken så var julegavebudsjettet vårt trangt i år, og da mener jeg VIRKELIG trangt. Så det å gi fine gaver til alle i år betød at jeg måtte strikke mange av dem. Som jeg fortalte i forrige innlegg så har jeg strikket skjerf, intet mindre enn fire skjerf strikket jeg på en måned! Etter å ha gjort ferdig the Challenging Lace Scarf til min Bestemor, strikket jeg the Wisp med noen endringer til min Svigermor. Jeg droppet knapper og knappehull, og gjentok panelet 25 ganger, i stedet for 17 ganger som det er gjort i den opprinnelige versjonen. Så strikket jeg et skjerf til min Mamma og et til min elskede kjæreste, begge improvisert frem underveis. Jeg planla en skikkelig funky fotografering for å vise frem resultatene, men plutselig var jula her, og jeg måtte gi bort skjerfene før jeg fikk tatt noen bilder. Bortsett fra Wisp, som jeg nå endelig kan vise frem i all sin herlighet!


In my search for the perfect knitted gifts I also found and fell completely in love with Woolly Wormhead’s designs. Her hats are just amazing! For Nemi I made the Brownie, published in the book Twisted Woolly Toppers. This pattern was so fun to work with that I came up with a pair of fingerless gloves as well, based on the Brownie pattern. I think that the result would have looked even better using a solid colour yarn, but Nemi fell in love with this yarn ages ago and so I felt that I had to use it. As you can see, it still looks beautiful, and the receiver is very happy about her new outfit.

Now as for next year, it’s all about egocentric knitting, first and foremost I will be knitting for me. And I can assure you I will not knit any scarves for a very very long time!

Da jeg leita etter de perfekte strikkede gaver fant jeg og forelsket meg fullstendig i Woolly Wormhead sine modeller. Luene hennes er rett og slett fantastiske! Til Nemi strikket jeg Brownie, publisert i boka Twisted Woolly Toppers. Dette mønsteret var så artig å jobbe med at jeg også strikket et par fingerløse hansker, basert på luemønsteret. Jeg tror at resultatet ville ha sett bedre ut i ensfarget garn, men Nemi falt for dette garnet for evigheter siden, så jeg følte at jeg bare måtte bruke det. Som du kan se, så ser det fremdeles flott ut, og mottakeren er veldig fornøyd med det nye settet sitt.

Når det gjelder neste år, så handler det om egosentrisk strikking, jeg skal først og fremst strikke til meg selv. Og jeg kan love deg en ting, jeg kommer ikke til å strikke skjerf på veldig veldig lenge.