Archive for the ‘Inspiration’ Category

Welcome to the forest!

One of the (few) downsides with moving to a new country and starting all over again is that it can be quite lonely. It is a huge challenge to establish new bonds and get to know people. It might have something to do with our age and our family situation, when having kids you’re not that involved in the social scene anymore, instead of being “out there” you tend to end up on the sofa. At least one of us has to, not knowing someone we could ask to babysit, so a social life together is definitely out of the question. Sure we do have acquaintances, and I meet a lot of lovely and interesting people through attending knitting groups and getting to know the customers in my shop. I also know that this will eventually become different, but I have to admit, sometimes I miss my friends so much. Those close friends that you’ve known for years and years, and who know you.

Lately I’ve been thinking a lot about a friend of mine, Veslemøy. Veslemøy is a Norwegian name that translates to something Little Maiden. Let me tell you, there is nothing little- or maiden-like with my friend (although I’ve always found her name to be very suitable). She is this powerful, stubborn, big hearted and very wise woman, one of those who will go through life’s difficulties with her head lifted high, no matter what. She will also encourage you, utter those right words in the right occasion, just to make you lift your head higher too. But what I absolutely adore about my friend is her creativity, she is a fountain of creativity. There are absolutely no limits for her ideas, and when she gets them, she most likely will see them through as well. We used to live in the same neighbourhood and we used to share a studio, you might remember that I wrote about the opening back then. It seems to me like Veslemøy is the kind of person who comes up with a creative idea first. Long before knitting graffiti as a concept was known, Veslemøy had a bike covered in knitting standing in her backyard to put a smile on peoples’ faces. And when I came to London I found bags and belts of recycled tires being hyped as fashion’s next big thing, but Veslemøy made incredible cool tractor tire bags ages ago. Her creative label is “Velkommen til skogen!” which in English means “Welcome to the forest!” Reading this entry you’ll soon see how these three words in the combination with meeting someone new triggered my brain and made Veslemøy very present although she’s quite far away.

En av de (få) negative sidene ved det å flytte til et nytt land og starte på nytt er det at det kan være ganske ensomt. Det er en utfordring å skulle knyte nye bånd til nye mennesker. Det har nok noe med alder og familiesituasjon å gjøre, når man har barn er man ikke så sosialt aktiv lengre, i stedet for å være “ute” ender man opp på sofaen. I hvert fall ender én av oss der, når man ikke kjenner noen som kan være barnevakt så er i hvert fall et sosialt liv sammen helt uaktuelt. Selvfølgelig så har vi bekjente, og jeg treffer jo mange hyggelige og spennende mennesker gjennom strikkegrupper og ved å bli kjent med kundene mine i butikken. Jeg vet jo at denne ensomheten er forbigående og at jo lengre vi blir her jo mer annerledes vil det bli, men jeg må innrømme at av og til så savner jeg vennene mine noe voldsomt. De nære vennene som man har kjent i årevis, og som gjensidig kjenner deg ut og inn.

I det siste har jeg tenkt mye på ei venninne av meg, Veslemøy. I den engelske teksten over har jeg forsøkt å oversette navnet hennes, og endte opp med noe som “lille jomfru”, men la meg forsikre deg om at det finnes ikke noe smått eller jomfruaktig over Veslemøy (selv om jeg alltid har funnet navnet hennes merkelig treffende). Hun er ei sterk, sta, storhjertet og veldig smart dame, av den typen som vil gå gjennom livets vanskeligheter med hodet høyt hevet, alltid. Hun vil også oppmuntre andre, ytre de riktige ordene til rett tid og sørge for at andre også løfter hodet litt høyere. Det jeg virkelig beundrer hos Veslemøy er hennes kreativitet, hun er rett og slett en kreativ fontene. Det finnes ikke grenser for hennes ideer, og når hun først får en, så er det sannsynlig at hun gjennomfører den også. Vi bodde i det samme nabolaget og vi delte verksted, du husker kanskje at jeg skrev om åpningen den gang da. Det virker for meg som om Veslemøy er en av disse menneskene som får de kreative ideene først. Lenge før strikkegraffiti som konsept ble kjent, hadde Veslemøy en sykkel dekt av strikking på pynt i bakgården for å få folk til å smile. Og da jeg kom til London oppdaget jeg at vesker og belter laget av gjenbrukte bildekk ble opphauset som den store motenyheten, men Veslemøy hadde laget enormt kule vesker av traktordekk for en liten evighet siden. Veslemøy har gitt sine kreative krumspring merkelappen “Velkommen til skogen!” Leser du videre vil du snart få vite hvordan disse tre ordene sammen med et nytt møte førte til at jeg opplevde Veslemøy som veldig tilstedeværende, selv om hun er langt borte.


Pictures from our studio/Bilder fra verkstedet vårt

A few weeks ago I had a customer visiting my shop. She bought some wonderful yarn as a gift to her mom and we started talking, she told me that she’s a visual merchandiser looking to expand her freelance portfolio. We started discussing my window decorations, provided that it should cost (almost) nothing at all, and the lovely Holly came back to me with a few concept ideas. I liked several of them and we decided to make a combined bird and butterfly theme. Now have a look at my pretty window! This is all created using very simple means, but the end result still looks great! Holly bought the bird boxes online (they’re made of cardboard) and I crocheted the rooftops and fronts, what’s not covered in crocheting are covered in fabric scraps. She found the branches on a park renovation site and painted them white, then gluing on leaves cut in felt. The butterflies on the wall outside and on some of the branches had been used somewhere else before, and so she gave them a new boost spray-painting them pink. I crocheted the birds for the window, and the butterflies displayed inside the shop.

For noen uker siden hadde jeg en kunde som kom innom for å kjøpe et nydelig garn i gave til sin mor. Vi kom i prat og det viste seg at hun er dekoratør og ønsket å utvide sin freelance portfolio. Vi diskuterte potensiell vindusdekor i butikken min, forutsatt at dette kom til å koste så og si ingenting, og nydelige Holly kom tilbake til meg med ideer til ulike konsept. Jeg likte flere av de hun viste meg og vi ble enige om å kombinere to i et sommerfugler og fugler tema. Ta en kikk på mitt flotte vindu! Alt dette har vi laget med bruk av svært enkle midler, men sluttresultatet ser jo allikevel lekkert ut! Holly kjøpte fuglekassene (som er laget i papp) på nettet, og jeg heklet tak og fasader, det som ikke er dekt av hekling er dekt med biter av restestoff. Greinene fant hun som avkapp i en park og malte dem hvite, for så å lime på blader klippet ut i filt. Sommerfuglene på ytterveggen og på noen av greinene er opprinnelig fra et av Hollys tidligere prosjekt, så de gav hun nytt liv med sjokkerende rosa spraymaling. Jeg heklet fuglene, og også sommerfuglene som er utstilt inne i butikken.


It’s strange how one creative meeting can trigger memories and emotions about something else, for me there is an obvious link between my new shop front and how I feel for my friend. Trying to see a project through with no money, to create something with nothing, is Veslemøy’s speciality. And considering the result and the look of my window what else can I say than: Welcome to the forest! But what influenced me to think of her the most was finally working creatively with someone again, throwing out ideas and actually getting response, creating toward dead lines, discussing colours, shapes and concepts. I really appreciated this aspect of the project, and I really enjoyed getting to know Holly through the process of materialising it. I might have got a new friend (and maybe a potential baby sitter too). Overall this experience made me reflect on how we should treasure these random meetings that some times can turn out to be the loveliest of friendship.

Det er underlig hvordan et kreativt møte kan utløse minner og emosjoner rundt noe helt annet, for meg så er det en helt åpenbar link mellom mitt nye butikkvindu og hvordan jeg føler for min venninne. Å prøve å gjennomføre et prosjekt uten midler, å skape noe ut av ingenting, er helt i Veslemøys bane. Og når vinduet nå står ferdig og ser ut som det gjør, hva annet kan jeg si enn: Velkommen til skogen! Men det som virkelig fikk meg til å tenke på Veslemøy var opplevelsen av å endelig arbeide kreativt sammen med noen igjen, kaste ut ideer og få tilbakemelding, jobbe mot tidsfrister, diskutere farger, former og konsept. Jeg satte ordentlig pris på dette aspektet ved prosjektet, og jeg satte ordentlig pris på å bli kjent med Holly gjennom materialiseringen av det. Jeg har kanskje fått en ny venn (og kanskje en potensiell barnevakt til og med). I det hele og det store har dette møtet ført til at jeg nå er oppmerksom på hvordan vi burde verdsette disse tilfeldige møtene, som kan vise seg å ende opp i nye bekjentskap og ikke minst vennskap.

 

Do you KIP?

Within the world of knitting there has to be a special term for everything doesn’t it? If you are new to the cyber world of knitting with all its blogs, web communities, web sites and web shops the use of weird terms can be a bit overwhelming. Here are a few to get you started UFO – unfinished object, WIP – work in progress, FO – finished object, KAL – knit along, and last but not least KIP – knit in public. So, do you KIP, do you knit in public? I certainly do. If I’m going somewhere you are most likely to find a project or two in my bag. What a strange topic for an entry you might say, is this something that really needs to be discussed, not to mention is this something that really need it’s own term? I have always brought my knitting with me and never thought of this as something awkward or unusual, I mean people should be able to knit wherever and whenever they want right? The idea that someone would think of knitting in certain situations as inappropriate or provoking has never occurred to me. How can the act of knitting offend anyone? Well apparently it does, hence the need for the definition of the term KIP.
– – –
Når det gjelder strikking så bør vi ha et spesielt begrep for uansett hva, ikke sant? Hvis du er ny i strikkingens cyberverden med all dens blogger, nettsteder, nettbutikker og nettsamfunn, så kan bruken av sære begreper bli en smule overveldende. Her er noen få for å få deg i gang UFO – unfinished object (uferdig objekt), WIP – work in progress (pågående arbeid), FO – finished object (ferdig objekt), KAL – knit along (strikk med, strikkesirkel), og sist men ikke minst KIP – knit in public (å strikke offentlig). Så, KIPer du, strikker du offentlig? Det gjør jeg. Hvis jeg skal dra et sted så finner du mest sannsynlig både ett og to prosjekt nede i veska mi. For et merkelig tema å ta opp i en blogg tenker du kanskje, er dette noe man i det hele tatt trenger å diskutere, for ikke snakke om det å gi det et eget navn? Jeg har alltid tatt med meg strikkinga og har aldri tenkt over dette som noe uvanlig aller annerledes, jeg mener; det er vel opp til hver enkelt når og hvor man vil strikke, ikke sant? Tanken om at noen skulle føle at strikkinga mi er upassende eller forstyrrende har faktisk aldri slått meg. Hvordan kan det å strikke fornærme noen? Vel, tydeligvis så gjør det det, derfor behovet for et begrep som KIP.

Although I’ve never experienced this my self I’ve learned through the knitting community that quite a few of my fellow knitters have been told that what they are doing is looked at as inappropriate. Especially this has happened in situations where you sit down to listen to some sort of talk like at the ceremony in church or during a lecture at the university. Now I was a knitting maniac at the university, I have literally no idea how many miles of yarn used, how many needles I wore out or how many items I produced, but let me tell you it was many, many, many! I never felt that my knitting interfered with my education; neither did it cause any problems for the other students around me. Rather the opposite was happening, I felt that knitting during lecturers helped build my concentration and memory, it eased me and made me more aware of what was being said and showed in class. It turns out that this does not only count for me, numerous research studies show that I was right in my observation. Knitting is an activity that stimulates both parts of the brain at the same time as both hand are being used, it certainly builds concentration, helps develop memory, and enhances motoric skills. With this in mind maybe it is time for priests and tutors to encourage knitting while their talking, maybe more of their audience would actually get what they are trying to communicate…

I knit everywhere! In the park, in the pub, on my couch, sometimes at parties, most definitely when visiting my in laws, and always when travelling. I like knitting on the bus, the train, in the car, and I’m so happy that the security issues when it comes to flying are not that strict anymore and that I’m now allowed to bring my needles with me on the airplane. The project resting in my bag is not as much there for me to use when I have arrived, but for me to knit on my way getting ”there”. Knitting while travelling makes me feel like I’m spending the time constructively, making something positive out of this time spent going from A to B. It also relaxes me, as I’m not too fond of over crowded places filled with stressed people concerned with getting wherever they are going as fast as possible. I highly recommend knitting while travelling!
– – –
Selv om jeg aldri har opplevd noe sånt selv så har jeg lært gjennom ulike strikkerelaterte nettsamfunn at en god del strikkere har blitt fortalt at det de gjør er upassende. Spesielt har dette skjedd i situasjoner hvor man sitter ned for å lytte til en eller annen form for tale slik som i kirka eller under en forelesning på universitetet. Selv var jeg en manisk strikker i studietida, jeg har ikke tall på hvor mange kilometer garn, hvor mange utslitte pinner, eller hvor mange prosjekter jeg var igjennom, men jeg kan forsikre deg om det var mange, mange, mange! Jeg følte aldri at jeg strikket på bekostning av det jeg skulle lære, heller fikk jeg aldri inntrykk av at strikkinga mi var forstyrrende på de andre studentene rundt meg. Tvert i mot så følte jeg at strikking under forelesningene hjalp meg til å fokusere, konsentrere meg og til å huske det som var blitt sagt. Det viser seg at dette ikke bare gjelder for meg, mange undersøkelser viser at jeg hadde rett i min observasjon. Strikking som aktivitet stimulerer begge hjernehalvdelene på en gang da begge hender brukes samtidig, strikking bygger konsentrasjon og hukommelse, og motoriske ferdigheter utvikles. Med tanke på dette så burde kanskje prester og forelesere heller oppmuntre til strikking blant publikum, slik at flere faktisk får med seg hva det er de prøver å kommunisere…

Jeg strikker overalt! I parken, på puben, på sofaen, noen ganger på fest, helt sikkert når jeg besøker svigerforeldrene mine, og alltid når jeg reiser. Jeg liker å strikke på bussen, på toget, i bila, og jeg er så glad for at sikkerheten i forbindelse med det å fly har blitt mindre streng slik at jeg nå får med meg pinnene mine inn på flyet. Prosjektet som ligger i veska mi er ikke der først og fremst for å bli brukt når jeg endelig har kommet fram dit jeg skal, men for å strikkes på mens jeg er underveis. Å strikke mens jeg reiser får meg til å føle at jeg bruker tiden til noe konstruktivt, at jeg får utnyttet den tiden det tar meg å komme meg fra A til B. Det gjør meg også mer avslappet, da jeg ikke har så mye til overs for overfylte steder fylt med stressede mennesker som prøver å komme seg dit de skal raskest mulig. Jeg anbefaler virkelig å strikke mens man reiser!

Did you know that there is a WWKIPD? Another cryptic term for you to know, it means World Wide Knit in Public Day. Did you know that this day actually exists? Well it does! Actually it goes on for a whole week end so that you and your community can agree on which day is most suitable to bring out your knitting in all it’s glory. This year it is June 10th – 12th. For listing of events in your area, or to host an event yourself visit http://www.wwkipday.com (just noticed that the site being maintained, but give it a few days and it will be updated)

No, don’t get me wrong. This is not an issue I believe that we should riot over, like ”lets hit the streets and claim our right to knit in public”. But I definitely feel that like with most issues that people find strange, showing it off helps. If people are used to seeing something, it doesn’t scare them, and it becomes a more common and natural part of our visual environment. (Oh, how I wish that I was writing this agitating more tolerance towards gay people, coloured people, poor people, people, disabled people, dancing, nudism, activism, but you get the idea, the principles are still the same.) Now off you go, get out there with your knitting, go KIP!
– – –
Visste du at det finnes en WWKIPD? Enda ett kryptisk begrep som du kan merke deg, det betyr World Wide Knit in Public Day, eller Strikke Offentlig Dagen om du vil. Visste du at denne dagen faktisk eksisterer? Det gjør den nemlig! Faktisk så varer den ei hel helg sånn at du og strikkerne rundt deg kan enes om hvilken dag som passer best for dere til å gå ut for å lufte strikketøyet i all sin herlighet. I år er det 10. til 12. juni som gjelder. For en oversikt over hvor det foregår arrangementer, eller for å arrangere noe selv, besøk http://www.wwkipday.com (jeg oppdaget akkurat nå at siden blir oppdatert, men hvis du lar den vente noen dager så er jeg sikker på at den fungerer helt fint).

Nei, ikke misforstå meg. Dette er ikke en sak jeg synes at vi skal rebellere over, sånn “la oss gå i tog og demonstrere for å hevde vår rett til å strikke offentlig”. Men jeg føler definitivt at i likhet med de fleste saker som folk finner annerledes, så hjelper det å synliggjøre saken i det offentlige rom. Hvis mennesker er vant til å se noe så skremmer det dem ikke, og det blir en normal og naturlig del av vårt visuelle miljø. (Åh som jeg skulle ønske at jeg skrev et flammende innlegg om økt toleranse for homofile, innvandrere, fattige, uføre, mennesker, dyr, dans, nudisme eller aktivisme akkurat nå, men du oppfatter sikkert idéen, prinsippet gjelder uansett sak). Så av sted med deg, kom deg ut med strikkinga di, ut å KIP!

 

The Inspired Cardigan

Remember this post? I wrote about knitting swatches and about inspiration and design. I even left a tiny picture teaser on what I was working on at that time. Well, finally I can reveal what it was all about!

Inspiration certainly strikes unexpectedly. In my shop I display swatches to show the customers the different structures of the yarns that I carry. As I was knitting this particular swatch in ochre yellow Pima cotton I had a picture of a cardigan in my mind. What I pictured was a cardigan that was stylish yet comfortable, with a classic empire waist shape and slightly puffed sleeves. So I came up with The Inspired Cardigan! The cardigan is a quite quick knit, so it didn’t take me long to have the prototype ready. What took a lot of time was to write the pattern, making sure every stitch had been counted for. I’ve published patterns for smaller knits before, but this is the first time I’ve actually worked through the sizes, measurements and charts for a large garment. Then I posted a request on Ravelry’s The Testing Pool group, to have my pattern tested. I will be grateful forever to these lovely women for the invaluable help they gave me. Their effort, patience and brilliant feed back result in the high quality of this pattern. I have to admit that I’m very proud of my design, but also of being able to provide such a clear and easy to follow pattern.

_ _ _

Husker du dette innlegget? Jeg skrev om å strikke prøvelapper, og om inspirasjon og design. Jeg la også igjen et lite ”ertebilde” som en smakebit fra prosjektet jeg arbeidet med da. Endelig kan jeg avsløre hva dette dreide seg om!

Inspirasjonen slår virkelig til når man minst venter det. I butikken min henger jeg opp prøvelapper som jeg har strikket, for å vise kundene eksempler på de ulike garntypene jeg fører. Da jeg strikket denne prøvelappen i okergul Pima bomull så jeg for meg en helt spesifikk kardigan. Det jeg ville lage var en kardigan som var trendy men komfortabel, med et klassisk empireliv og diskré puffermer. Det jeg kom opp med er The Inspired Cardigan! Denne er rask å strikke, så det tok ikke særlig lang tid før jeg hadde prototypen klar. Det som derimot tok lang tid var å formulere mønsteret (på engelsk!) og det å være sikker på at alle detaljer var med. Jeg har jo utgitt mønster for mindre prosjekter før, men dette er første gang jeg har jobbet igjennom størrelser, målberegninger og skjematikk for et så stort plagg. Etter dette la jeg inn en forespørsel på Ravelrys The Testing Pool gruppe hvor jeg spurte om noen kunne tenke seg å prøvestrikke for meg. Jeg vil forevig være takknemlig overfor disse fantastiske damene for den uvurderlige hjelpen de ga meg. Deres innsats, tålmodighet og gode tilbakemeldinger er hva som resulterer i dette mønsterets høye kvalitet. Jeg må innrømme at jeg er fryktelig stolt over selve designet, men også over det å være i stand til å tilby et klart og tydelig mønster som det er lett å følge.

This is a pattern suitable for the beginner knitter as it involves some basic shaping techniques, still the details and the stitch pattern makes it interesting for the intermediate skilled knitter. Included in the pattern are Instructions, charts and fitting tips as the project progress. Sizes are X-Small, Small, Medium, Large and X-Large.

Dette er et mønster som passer for nybegynneren da det involverer noen grunnleggende fasonggivende teknikker. De ulike detaljer og maskestrukturer gjør mønsteret interessant for den viderekommende strikkeren. Dette mønsteret inneholder instruksjoner, skjematikk og tips om hvordan tilpasse plagget til din fasong underveis. Mønsteret oppgir følgende størrelser: X-Small, Small, Medium, Large og X-Large. Mønsteret er skrevet på engelsk.

By clicking on the “buy now” button, you will be redirected to Ravelry, where you can purchase the pattern using Paypal. You don’t have to register or be a member of Ravelry to make a purchase. Price is £4.50

Ved å klikke på “buy now” knappen blir du videresendt til Ravelry, hvor du kan kjøpe mønsteret og betale ved å bruke Paypal. Du må ikke være registrert eller medlem av Ravelry for å gjennomføre et kjøp. Mønsteret koster £4.50 (som er 41 Nkr per 18.03.11)

 

So you think you can knit?

Well, the answer is, you probably can! If you don’t know how to let me assure you that knitting is easy! I’m absolutely convinced that everybody is able to learn how to knit, all it takes, and this might be the biggest challenge, is a bit of patience. With the Internet available you can Google any technique, you can find video tutorials on YouTube, not to mention all the knitting blogs filled with tips and inspiration. There is one site I’d particularly like to recommend and that is KnittingHelp.com. Knitting Help is a site developed by Amy and Sheldon Finlay. I’ve been following their work for years now, and what started with a handful of basic knitting videos has become a brilliant resource and instruction web site for knitting.

Lately I’ve been preparing my Learn how to knit workshops. When I teach, instead of just going through the different techniques I prefer that the group work to complete a project. I believe that it is easier to maintain interest and motivation if you are working towards a goal, and the proudness and satisfaction my students show when having completed a project is priceless. Now this is how you get someone hooked on knitting! The obvious place to start is often with a scarf, but if you read the previous posts of my blog, you know that I’m fed up with scarves and that I’ve made a pledge not to make more in a very very very long time. So, I’ve tried to come up with a quick and manageable project that will introduce a set of different basic techniques for the beginner knitter. This is what I came up with: Colourful and fancy potholders!

Easy Peasy Potholders

You need:
DK cotton yarn, I’ve used Mirasol’s T’ika: 100% Pima Cotton which is brilliant to work with for a beginner knitter
Pair of straight knitting needles size 4mm
Darning needle

To make these potholders you knit two squares, combining two of the following stitch patterns. Lay one square on top of the other and stitch them together, making sure the space between your stitches are even to make a pretty and firm edge. If you want to, make a loop to hang the potholders from before weaving in and hiding the ends.

Square 1: Garter Stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit through out the row.
Repeat for 54 rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Square 2: Stockinette Stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit through out the row.
Next row: purl through out the row.
Repeat last two rows for 54 rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Square 3: Seed stitch
Cast on 36 stitches
Next row: knit one stitch, purl one stitch,
repeat through out the row.
Next row: purl one stitch, knit one stitch,
repeat through out row.
Make sure that a knit stitch is placed over a purl stitch, and a purl stitch over a knit stitch.
Continue alternating the last two rows.
Next row: Cast off.
Cut the yarn and weave in the ends.

Det kan du! Hvis du ikke vet hvordan så la meg forsikre deg om at strikking er lett! Jeg er hellig overbevist om at absolutt alle kan lære seg å strikke, det som kreves, og det er kanskje den mest utfordrende biten, er en god dose tålmodighet. Med Internettet tilgjengelig kan du Google enhver teknikk, du kan finne instruksjonsfilmer på YouTube, for ikke å snakke om alle strikkebloggene fylt med tips og inspirasjon. Det er en nettside jeg spesielt ønsker å anbefale, og det er KnittingHelp.com. Knitting Help er et nettsted utviklet av Amy og Sheldon Finlay. Jeg har fulgt deres arbeid i årevis nå, og det som startet med en håndfull enkle instruksjonsfilmer har endt opp som en brilliant ressurs- og instruksjonsside for strikkere.

I det siste har jeg forberedt mine Lær å strikke kurs. Når jeg underviser, i stedet for å fortløpende gå igjennom de ulike teknikkene, foretrekker jeg at gruppen jobber med å fullføre et konkret prosjekt. Jeg tror det er lettere å opprettholde interesse og motivasjon hvis du jobber mot et mål, og den stolthet og tilfredshet som studentene viser når de har fullført sitt første prosjekt er ubetalelig. Nå, sånn er det du får noen hektet på strikking! Det åpenbare å begynne med er et skjerf, men hvis du har lest de siste innleggene i denne bloggen så vet du at jeg er dritlei skjerf og at jeg har inngått et høytidelig løfte om å ikke strikke skjerf på veldig veldig veldig lenge. Så jeg har prøvd å komme opp med et rask og håndterlig prosjekt som introduserer de grunnleggende teknikkene for nybegynnerstrikkeren. Dette er hva jeg kom fram til: Fargerike og fancy grytekluter!

Easy Peasy Potholders

Du trenger:
Bomullsgarn, jeg har brukt Mirasol’s T’ika: 100% Pima Bomull som er enkelt å jobbe med for nybegynnere.
Et par rette pinner 4mm
Stoppenål

Når du lager disse gryteklutene strikker du to lapper, hvor du kombinerer to av mønstrene nedenfor. Legg en lapp over en annen og sy dem sammen, vær oppmerksom på at avstanden mellom stingene dine er jevn, slik at du får en fast og pen kant. Hvis du vil så lager du en løkke til å henge grytekluten i før du fester og skjuler den siste tråden.

Lapp 1: Rettstrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk rette masker fra begynnelse til slutt
Gjenta 54 rekker
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

Lapp 2: Glattstrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk rette masker fra begynnelse til slutt
Neste rekke: strikk vrange masker fra begynnelse til slutt
Gjenta de to siste rekkene 54 ganger til sammen.
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

Lapp 3: Perlestrikk
Legg opp 36 masker
Neste rekke: strikk en maske rett og en maske vrang, gjenta ut rekken
Neste rekke: strikk en maske vrang og en maske rett, gjenta ut rekken
Forsikre deg om at rette masker plasseres over vrange masker, og vrange masker over rette masker.
Gjenta de to siste rekkene 54 ganger til sammen.
Neste rekke: fell av
Kutt garnet og sy inn endene

 

Inspired

I’ve been knitting swatches lately, and I don’t like knitting swatches, it is a complete bore! But I know that when I visit a yarn shop, I always look for the swatches, the swatches tell me everything about a particular yarn, and this is what makes me fall in love with a new yarn or not. I needed swatches to show in my shop too, and so I’ve been knitting swatches. While working the yellow swatch something happened. I made a simple swatch, the frame in seed stitch and the rest in stockinette, and as I was doing these pictures started to pop up in my head. This swatch is made out of cotton, which I normally never use as I’m much more a wool girl type, but the structure and texture of the swatch seemed perfect for a certain type of garment that I had in mind. And so I stopped swatching, and lately I’ve been working on this, which I won’t show you until it’s done, but a little teaser is always allowed.

I det siste har strikket prøvelapper, og jeg liker ikke å strikke prøvelapper, det er utrolig kjedelig. Men jeg vet at når jeg besøker en garnbutikk, så leter jeg alltid etter prøvelappene, for de forteller meg alt jeg trenger å vite om et bestemt garn, og det er prøvelappen som avgjør om jeg forelsker meg i en ny type garn eller ikke. Jeg trenger prøvelapper i min butikk også, så jeg har strikket prøvelapper for harde livet. Mens jeg strikket på den gule lappen så skjedde det noe. Jeg lagde en enkel lapp, med rammen i perlestrikk og resten i glattstrikk, og mens jeg gjorde dette dukket det opp ulike bilder i hodet mitt. Denne lappen er laget i bomull, hvilket jeg normalt aldri bruker, jeg er mer av ei ulljente, men jeg syntes at lappens tekstur virket helt perfekt for det plagget jeg hadde i tankene. Så nå strikker jeg ikke lapper mer, i det siste har jeg jobbet med denne, som jeg ikke kommer til å vise frem ordentlig før den er ferdig, men en liten titt er jo alltids lov.

When I was about 15 years, I had this massive knitting obsession. I’d designed and knitted my first sweater. Thinking about it today it was absolutely awful, but in those days in the late 80ies it was spot on cool with its black and white stripes and checkers pattern. A friend of mine borrowed the sweater to wear at a party, and of course she forgot it there. I was devastated, all that work for nothing. Then one day, at school, I saw a boy who was a few years over me (and very handsome and cool, and totally out of my league) in my sweater. I stopped him and told him that this was my sweater that he was wearing, and asked to have it back. He laughed and said no way, he’d picked it up at his girlfriend’s, and since I didn’t know her, how could I claim that it was mine. I replied, ”because I’ve knitted it” He really mocked me, shouting so that everyone could hear, that no way did I make that sweater. Then he turned his back to me and left me completely humiliated. (Which was quite easily done when I was at that age). Then a few days later, he came into my classroom holding my sweater neatly folded in his hand. Not so loud as last time he spoke to me, but still so that everyone could hear, he apologised, telling me that he had checked with his girlfriend and that she told him that someone left it at the party and that it was mine. ”I’m really sorry” he said ”I didn’t believe you when you said you could knit something like this.” Dignity restored! After that I was unstoppable, producing incredible amounts of knitwear, you can absolutely say that I had an unique and individual style in those days.

Do you remember knitwear in the 80ies and the 90ies? Baggy square shaped sweaters, blocks, stripes and zigzag patterns, and no shape what so ever. I know this was fashionable at this time, but please… In the “Fibre Fun Friday” group at Ravelry there is a discussion dedicated to the most horrid knits ever, and not surprisingly quite a few of them are from this era. Please be warned, if you enter this discussion your eyes might hurt afterwards.

Da jeg var omtrent 15 år, hadde jeg en massiv strikkeentusiasme. Jeg hadde designet og strikket min første genser. Når jeg tenker på den i dag så var den absolutt en stygg sak, men tilbake på seint 80-tall så var den veldig moteriktig i svart og hvitt, med striper og sjakkmønster. Ei venninne av meg lånte genseren min for å ha på seg på fest, og glemte selvfølgelig genseren igjen der. Jeg var så lei meg, alt det arbeidet for ingenting. Så en dag, på skolen, så jeg at en gutt som gikk noen klassetrinn over meg (og som var veldig kjekk og voksen, og i en helt annen liga enn meg) hadde på seg min genser. Jeg stoppet han og fortalte at det var min genser og spurte om jeg kunne få den tilbake. Til min store ydmykelse flirte han hånlig og høyt av meg, og sa så alle kunne høre det at den genseren hadde han lånt av kjæresten sin, og siden jeg ikke kjente henne, kunne det umulig være min genser. Jeg svarte at “Jo det er den, jeg har strikket den selv.” Da lo han enda høyere og sa at det kunne jeg umulig ha gjort, så snudde han ryggen til meg og gikk. Jeg sto igjen og følte meg veldig flau og bitte bitte liten. Ett par dager senere dukket han opp i klasserommet mitt, han hadde med genseren min nyvasket og fint brettet sammen. Ikke så høyt som forrige gang han pratet til meg, men allikevel så høyt at alle kunne høre det, ba han om unnskyldning. Han hadde fått bekreftet fra kjæresten sin at genseren var gjenglemt på festen og at den tilhørte meg. “Unnskyld,” sa han “jeg trodde virkelig ikke at du kunne strikke noe sånt som denne”. Verdigheta gjenopprettet! Etter det var jeg ustoppelig, og produserte det ene plagget etter det andre. Du kan absolutt si at jeg hadde en unik og individuell stil på denne tida.

Husker du strikkeplagg fra 80- og 90-tallet? Posete firkantede gensere i stripe-, sikksakk-, og rutemønster, og totalt blottet for fasong? Jeg vet at det var dette som var mote på denne tida, men hallo??? I “Fibre Fun Friday” gruppa på Ravelry er det en diskusjon dedikert til de mest forferdelige strikkerier, og ikke overraskende så er mange av disse fra denne tida. Vær advart, hvis du besøker denne diskusjonen så kan øynene dine svi etterpå.

But seriously, my Grandmother, who was the one who taught me how to knit, was very concerned in those days that the knowledge of knitting would completely disappear all together. One of the most constructive handcraft techniques and an important part of our inheritage of women’s culture was on its way to be completely forgotten. Then something changed, something that leaves my Grandmother, for one, totally amazed. Knitting has renewed itself and is gaining more and more interest and passion every day. There are so many exiting, interesting and inspirational aspects of knitting today, it really fascinated me over and over again. One person that has been an absolute inspiration to me is Stefanie Japel. Reading her first book Fitted Knits a few years ago really made me crack the code of shaping. Finally something fresh, modern, and flattering was in reach. She also is responsible for some of my more venturous improvised projects, not all of them came out like I wanted them to, but I sure loved the process and the knowledge I’ve gained by working through these projects. Another inspiration to me is Wendy Bernard; I’ve been following her blog Knit and Tonic for years now. I will say that her style is classic, but with fun and nifty details. But the main reason that she inspires me is her writing; her contemporary humoristic writing is really worth reading. Another person I would like to mention is Susan Crawford. As I said, knitting has renewed itself, and one of the ways this has happened is through looking back in history to the old fashion styles and how different techniques can be used to create the most flattering and gorgeous knitwear. Susan is all into vintage, and how to construct, deconstruct, use and reuse until what comes out of it is pure perfection. Now, go have a look at this women and their work, I’m sure you will be inspired!

Men seriøst, min bestemor, som er den som lærte meg å strikke, var veldig bekymret på denne tida over at strikkekunnskapene var i ferd med å forsvinne. En av de mest konstruktive håndarbeidsteknikker og en vesentlig del av vår kvinnelige kulturarv var på god vei til å bli glemt. Så var det noe som endret seg, noe som virkelig forundrer og gleder min bestemor! Strikkingen har vært i stand til å fornye og gjenoppfinne seg selv, og strikking fanger flere og flere sin interesse og lidenskap for hver dag som går. Det er så mange spennende, interessante og inspirerende aspekt ved strikking i dag, noe som jeg opplever at fascinerer meg igjen og igjen. En person som har vært en stor kilde til inspirasjon for meg er Stefanie Japel Å lese hennes første bok Fitted Knits for noen år siden hjalp meg til å knekke fasongkoden. Endelig var noe friskt, moderne og kledelig innen rekkevidde. Stefanie er også ansvarlig for noen av mine mer eventyrlystne improviserte prosjekt, ikke all endte opp slik jeg hadde forestilt meg dem, men jeg har satt stor pris på prosessen og ikke minst kunnskapen jeg fikk ut av arbeidet med disse. En annen inspirasjon for meg er Wendy Bernard, jeg har fulgt bloggen hennes, Knit and Tonic, i mange år. Jeg vil karakterisere stilen hennes som klassisk, men med artige og smarte detaljer. Den største årsaken til at hun inspirerer meg er hvordan hun skriver, hennes moderne og humorisktiske stil er en fryd for øyet og gir mat til hjernen. En siste person jeg har lyst til å nevne er Susan Crawford. Som jeg sa, strikkingen har fornyet seg selv, og en av de måtene den har gjort det på er ved å se tilbake i historien på hvordan ulike teknikker har blitt brukt til å skape de mest kledelige og vakre strikkeplagg. Susan er opptatt av vintage, og hvordan man ved å benytte konstruksjon, dekonstruksjon, bruk og gjenbruk kan oppnå et perfekt resultat. Nå syns jeg at du skal ta deg en tur ut på Verdensveven og sjekke ut disse kvinnene og det arbeidet de gjør, jeg er sikker på at du vil bli inspirert!

 

Knitting on broomsticks, as any decent witch will do

I just finished a fun and quite out of the ordinary project. I’ve knitted a wall; yes you read it correctly, a wall. To be honest I actually stole the idea from a children’s activity tent at the Camden Green Fair. This tent was absolutely awesome, it had a huge knitted wall in black chunky yarn and all over it there were attached colourful buttons made out of spray painted jar lids. Mine is a simpler version, but I’m still pretty proud of how it came out. I made the knitting needles using broomsticks which I sanded with an electrical sander to get them smooth and pointy, then I painted two polystyrene balls (the kind you can find in any craft shop) with acrylic paint and glued them to the broomsticks. I tore cotton fabric to make the yarn, casted on using the backward loop method, and knitted my wall. The idea is to encourage to see new possibilities in what there is, and to show that you can knit with practically anything. It looks pretty neat in my stall doesn’t it? The thing is, that just as I finished this cool decorative project for my stall, I made a huge decision. To be fair, WE (my husband and I) made a huge decision. We are taking the wool stall to the next level and are opening a wool shop. Really scary, exiting and exhausting at the same time! I’ll tell you all about it later…

Jeg har akkurat avsluttet et artig og annerledes prosjekt. Jeg har strikket en vegg, ja du leste riktig, en vegg. For å være helt ærlig så har jeg stjålet ideen fra et barneaktivitetstelt som jeg så på Camden Green Fair. Dette teltet var absolutt fabelaktig, det hadde en diger strikket vegg i tykt svart garn, og rundt om på veggen var det festet fargerike knapper laget av spraylakkerte syltetøyglasslokk. Min vegg er en noe enklere versjon, men jeg er allikevel ganske så stolt over hvordan den endte opp. Jeg lagde strikkepinnene av kosteskaft som jeg pusset jevne og spisse i den ene enden med en elektrisk pussemaskin, så malte jeg to isoporkuler med rød akrylmaling og trædde dem på den andre enden av kosteskaftene og sikret med en god dæsj lim. Jeg rev opp bomullstøy som garn, la opp med enkelt løkkeopplegg, og strikket meg en vegg. Ideen er å oppmuntre til å se nytt i det som allerede ér, og å vise at du kan strikke med praktisktalt hva som helst. Den ser ganske lekker ut der den henger i bua ikke sant? Det er bare det, at i dét jeg gjorde ferdig dette dekorative prosjektet til bua mi, så tok jeg en stor avgjørelse. Eller mer rettferdig; VI (mannen og jeg) tok en stor avgjørelse. Vi tar det neste store skrittet med garnbua og åpner garnbutikk. Det er virkelig spennende, skummelt, og veldig slitsomt på en gang! Jeg skal fortelle deg alt om det senere…

 

Of Cabbages

“The time has come,” the Walrus said,
“To talk of many things:
Of shoes – and ships – and sealing-wax –
Of cabbages – and kings –
And why the sea is boiling hot –
And whether pigs have wings.”

The quote above is from the story about The Walrus and The Carpenter from Through the Looking-Glass and What Alice Found There. This novel is the sequel of Alice’s Adventures in Wonderland written by Charles Lutwidge Dodgson better known by the pseudonym Lewis Carroll. As a writer he is known for his facility at word play, logic, and fantasy.
The reason for me quoting this story is that I just got to know about a tiny shop called Of Cabbages & Kings. I don’t think the owner Jessica could have picked a more suitable name for her business. This tiny shop is packed with curiosities, made by independent designers; button-headpins, ceramic cartons, knitted cushions, handmade cards, sweet knickers, the list is endless.

Sitatet over er fra historien om The Walrus and The Carpenter fra romanen Through the Looking-Glass and What Alice Found There. Dette er oppfølgeren til Alice i Eventyrland skrevet av Charles Lutwidge Dodgson mer kjent under pseudonymet Lewis Carroll. Som forfatter var han kjent for sin lek med ord, logikk og fantasi. Grunnen til at jeg siterer denne teksten er at jeg akkurat har oppdaget en liten butikk som heter Of Cabbages & Kings, og jeg tror ikke at innehaveren Jessica kunne ha funnet et mer treffende navn på butikken sin. Denne bittelille butikken er fylt til randen av kuriositeter laget av uavhengige designere; knappehårspenner, keramikkartonger, håndstrikkede puter, håndlagde kort, søte truser, lista er endeløs.

Once a month during this spring Jessica has organized the Of Cabbages & Kings Art & Design Market, where she invites different designers and makers to come trade. I was lucky to attend last weekend’s market with my yarn stall, and I was impressed with the creativity and style showed by the participants. Just look at all the cool stuff I found, and the pictures only show a small collection of what was there. Next to my stall on the left was the stall of a lovely girl, Emily. She designs and makes hand printed cushions, lampshades, lavender bags and tea towels. Showing her work is the picture showing the black and white lamp standing on a basket, with her cushions, storage baskets, and lavender bags. On my right was the stall of Crème Anglaise that has the most beautiful children’s clothes, and those cute space cushions and finger doll you can see on the pictures. I know Consumer Revolt from working at Spitalfields Market, where I’ve admired Daley’s hand pulled screenprints before. I actually told him that I want to decorate my whole house with his work, my favourites is his deer print that you can see on the picture, and the bicycle series which doesn’t show that well on the picture but that are really cool, just so you know. The ceramic cartons are from Of Cabbages & Kings’ own stall, and the incredible fancy moose plate is from Jimbob Art’s stall.

En gang i måneden arrangerer Jessica Cabbages & Kings Art & Design Market, hvor hun inviterer forskjellige designere til å delta. Jeg var deltok på forrige helgs marked med garnbua mi, og ble imponert over all den kreativiteten utstilt av de ulike deltagerne. Bare se på alt det lekre jeg fant, og bildene viser bare et lite utvalg fra det mangfoldet som var der! Ved siden av meg til venstre sto ei veldig søt jente, Emily. Hun designer og lager håndtrykkede puter, lampeskjermer, lavendelposer og kjøkken håndklær. Det er hennes produkter du ser på bildet med den svarte og hvite lampa som står oppe på en kurv, med puter, oppbevaringskurver og lavendelposer. Til høyre for meg var Crème Anglaise som lager de nydeligste barneklær, og de søte verdensromputene og fingerdukkene du kan se på bildene. Consumer Revolt kjenner jeg fra før, fra Spitalfields Market hvor jeg har beundret Daley sine silketrykk tidligere. Jeg har faktisk fortalt at jeg gjerne skulle dekorere hele hjemmet mitt med hans bilder, mine favoritter er hjortetrykket som du kan se på bildet, og sykkelserien som desverre ikke vises særlig godt på bildet, men som er skikkelig stilig, bare så du vet det. Keramikkartongene er fra Of Cabbages & Kings egen bu, og den utrolig kule elgen er det Jimbob Art’s som står bak.

The market is to continue, inviting loads of different designers and makers with tons of creativity like those shown by the small selection I have here. It is scheduled to happen on the following dates Saturday 3rd & 4th of July, and on Saturday 14th & Sunday 15th of August. So if you happen to be in London it is really worth a visit!

Jessica vil fortsette å invitere forskjellige designere med tonnevis av kreativitet lik den det lille utvalget her viser. Datoene for de følgende markedene er: lørdag 3. juli, søndag 4. juli, lørdag 14. august og søndag 15. august. Skulle du tilfeldigvis befinne deg i London så er det virkelig verdt en tur.